สำหรับผู้ดูแลระบบ
แก้ไขข้อมูล
User name : ที่ทำการปกครองจังหวัด
password :
 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๙,๗๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖