สำหรับผู้ดูแลระบบ
แก้ไขข้อมูล
User name : สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
password :
 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๑,๔๔๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖