สำหรับผู้ดูแลระบบ
แก้ไขข้อมูล
User name : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
password :
 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๗,๗๒๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖