สำหรับผู้ดูแลระบบ
แก้ไขข้อมูล
User name : สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
password :
 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๖๖๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖