สำหรับผู้ดูแลระบบ
แก้ไขข้อมูล
User name : สำนักงานที่ดินจังหวัด
password :
 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๘๙๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖