| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะ สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ซ่อมแผงประตูหน้าด้านซ้าย) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-3191 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดและตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่   15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม และเกียรติบัตรเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่   15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่   15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้า   15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  การสร้างวัด   14 มีนาคม 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)   13 มีนาคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้อมครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566   13 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมพื้นผิวถนนบริเวณที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์   10 มีนาคม 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gitt Policy)   9 มีนาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา   9 มีนาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอท่าปลา   9 มีนาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์   9 มีนาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องซีล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ขออนุมัติดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำร่างขอบเขตงานตามโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงคลินิกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.สต.ห้วยมุ่น   8 มีนาคม 2566 รพ.สต.ห้วยมุ่น
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)   7 มีนาคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   7 มีนาคม 2566 รพ.สต.บ้านด่าน
  ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์   4 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ โครงการเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชน เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ โครงการเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชน เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   2 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มีนาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ลูกจ้างประจำพันจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิันปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   2 มีนาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสาธิต ตามโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศเผยแพร่แผน   1 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)   28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  กำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม   28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   27 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา   27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายโคงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์   27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ   24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2566   24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 860 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,210,988 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430