| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ่รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์   23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์   23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน และการประกวดบรรยายธรรม ตามโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด   23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Access Piont, เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  การคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่และภาพถ่าย   21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องคลังยา-เวชภัณฑ์   21 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.พระฝาง
  การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย   21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอพิชัย   21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบ้านโคก   21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้า   21 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องบ้านพักจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.น้ำรี
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ ตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2425 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน   15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลลับแล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดอุตรดิตถ์/เว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอุตรดิตถ์   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์   13 กุมภาพันธ์ 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า   13 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   13 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ใช้ในราชการ กค 891 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,208,266 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430