| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศขอจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   9 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   9 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   9 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด   8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด   8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการทันตเพื่อสุขภาพโรงเรียนประถมศึกษา1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการใส่ใจสุขภาพป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายได้จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม1จังหวัด1ชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566โดยวิธีเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566   6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ผลการพิจารณาคัดเลือกผ้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566   6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการทันตเพื่อสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  การจำหน่าย (ขายพัสดุ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจรจาตกลงราคา   6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์   3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์แผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)   2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจสำหรับงานบริการงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มกราคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)   31 มกราคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   31 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศรายชื่อผู้ที่สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ   30 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 มกราคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 มกราคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์   27 มกราคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์   27 มกราคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ผลการประกวดร้าน ประเภท Popular Vote ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   26 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน   26 มกราคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566   26 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,208,505 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430