| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำผ้าม่านฟองน้ำเตียงและหมอนหนุนห้องแพทย์แผนไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มกราคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน   25 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มกราคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มกราคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุสำนักงาน   24 มกราคม 2566 รพ.สต.บ้านด่าน
  ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ   24 มกราคม 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายเพื่อใชเในโครงการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์   24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานโครงการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์   24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   24 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 มกราคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565   20 มกราคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มกราคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มกราคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   20 มกราคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   20 มกราคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   20 มกราคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับ จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   19 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำสติกเกอร์ห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทยรพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   18 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   18 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป   16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  งานปรพะเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)   16 มกราคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 มกราคม 2566 โรงพยาบาลลับแล
  การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดอุตรดิตถ์   13 มกราคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   13 มกราคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป   13 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ 2 งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์   12 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   12 มกราคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มกราคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด   12 มกราคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มกราคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มกราคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ผลการประกวดร้าน ประเภทร้านส่วนราชการและหน่วยงาน ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   11 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   11 มกราคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ผลการประกวดเรียงความ และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความรักของพ่อ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต และวันพ่อแห่งชาติ   11 มกราคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ผลการประกวดร้าน ประเภทร้านอำเภอ ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์   10 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (น.ส.กัญญาณัฐ สวนเอก)   10 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคลิลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มกราคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,208,964 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430