| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / 2863   7 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2862   7 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2861   7 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอโอน  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ / 2860   7 มีนาคม 2566   ให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ  นางสาวปรารถนา นามวงษา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 2859   7 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 2858   7 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาเช่า  บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2857   7 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ...  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 2856   7 มีนาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา กรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 2855   7 มีนาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2 / 2854   7 มีนาคม 2566   รายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับปัสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2853   7 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2852   7 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาติให้ข้าราชการไปต่างจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0014.2 / 2851   4 มีนาคม 2566   แผนเผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถาณการณ์ฝุ่นละออง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.2 / 2850   4 มีนาคม 2566   สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2849   4 มีนาคม 2566   จัดส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันจะก่อนให้เกิดไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2848   4 มีนาคม 2566   จัดส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันจะก่อนให้เกิดไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2847   4 มีนาคม 2566   จัดส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันจะก่อนให้เกิดไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2846   4 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / 2845   3 มีนาคม 2566   การติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0035 / 2844   3 มีนาคม 2566   ขออนุญาตใช้ท่ีดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดบ้านถ้ำดิน  นายชนะ พลเมืองดี  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.2 / 2843   3 มีนาคม 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2842   3 มีนาคม 2566   รายงานการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 2841   3 มีนาคม 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 2840   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นาย สหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2839   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นาย นพฤทธิ์ ศิริโกศล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2838   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2837   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2836   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 2835   3 มีนาคม 2566   รับสมัคร นบส.รง.  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2834   3 มีนาคม 2566   ขอยกเลิกคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 2833   3 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0022 / 2832   3 มีนาคม 2566   ส่งเอกสารรายละเอียดประกอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กองคลัง เพิ่มเติม  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005 / 2831   3 มีนาคม 2566   รายงานการเบิกจ่ายเงินงบบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เดือนก.พ.2566  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 2830   3 มีนาคม 2566   ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2829   3 มีนาคม 2566   ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 2828   3 มีนาคม 2566   โครงการจัดหาวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021/ / 2827   3 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดยานยนต์ฯ  ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 9 พล.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0028 / 2826   3 มีนาคม 2566   รายงานผลการติดตามสถานประกอบการและแรงงานนอกระบบที่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่แสดงเจตจำนงเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 2825   3 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0030 / 2824   3 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงนายจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหว้ดเชียงใหม่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2823   3 มีนาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 2822   3 มีนาคม 2566   สำรวจความต้องการเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2821   3 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 2820   3 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขัง และกายบริหาร 10 ท่าพญายม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 2819   3 มีนาคม 2566   แจ้งคืนหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 250 เมตร  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พระปิ่นเกล้า  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 2818   3 มีนาคม 2566   คืนหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 250 เมตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ่งพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 2817   3 มีนาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0023.5 / 2816   3 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 2815   3 มีนาคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินกันเหลื่อมปี)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2814   3 มีนาคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 10963 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220