| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 3014   10 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงดังรบกวน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3013   10 มีนาคม 2566   ร้องเรียนผลกระทบจากมลพิษในพื้นที่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3012   10 มีนาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวกุลธร หมีสา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3011   10 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือไม่ได้รับการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  นายเงิน สุละ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3010   10 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือไม่ได้รับการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 3009   10 มีนาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3008   10 มีนาคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 3007   9 มีนาคม 2566   ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 3006   9 มีนาคม 2566   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของเรือน/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3005   9 มีนาคม 2566   ใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 3004   9 มีนาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3003   9 มีนาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3002   9 มีนาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.001 / 3001   9 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 3000   9 มีนาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 1  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 2999   9 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 2998   9 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2997   9 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สำหรับรอบการประเมินที่ 1  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0034(2) / 2996   9 มีนาคม 2566   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2995   9 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ราย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 2994   9 มีนาคม 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 2993   9 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นายพัลลภ ขันมณี และนายวินัย จันทร์ทับทอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 2992   9 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผุ้ควบคุมงามจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนักสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โยธาธิการและผักเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2991   9 มีนาคม 2566   เรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงที่เบิกเกินสิทธิ  นายวรพจน์ อินจันทร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  คค 0703.74 / 2990   9 มีนาคม 2566   ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
  อต0021 / 2989   9 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 2988   9 มีนาคม 2566   ขอชะลอการฟ้องคดีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 2987   9 มีนาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2986   9 มีนาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2985   9 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2984   9 มีนาคม 2566   การรับนักเรียนเข้าฝึกงาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 2983   9 มีนาคม 2566   การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 2982   9 มีนาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 2981   9 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกลาวันมาฆบูชา  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2980   9 มีนาคม 2566   รายงานข้อมูลสินทรัพย์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.2 / 2979   9 มีนาคม 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 2978   9 มีนาคม 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 2977   9 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0007 / 2976   9 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  คุณธเนศ เขียวสอาด  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0028 / 2975   9 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบสรุปการสัมภาษณ์รายจังหวัด  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2974   9 มีนาคม 2566   ขอขอบคุณ  กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2973   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2972   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2971   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2970   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2969   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2968   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2967   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2966   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทองเเสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2965   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11214 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225