| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 2713   1 มีนาคม 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2712   1 มีนาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2711   1 มีนาคม 2566   นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอทองแสนขัน  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2710   1 มีนาคม 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2709   1 มีนาคม 2566   รายงานการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2708   1 มีนาคม 2566   รานงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2707   1 มีนาคม 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.2 / 2706   1 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้มไม้ประจำจังหวัด  นายวสันต์ จันทร์จร  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2705   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.2 / 2704   1 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้มไม้ประจำจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2703   1 มีนาคม 2566   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังพ้นโทษในคดียาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0006/ / 2702   1 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราห์ปฏิบัติการฝนหลวง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0025 / 2701   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2700   1 มีนาคม 2566   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 2699   1 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0019.4 / 2698   1 มีนาคม 2566   การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 2697   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2696   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2695   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2694   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2693   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 2692   1 มีนาคม 2566   ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(4) / 2691   1 มีนาคม 2566   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์หล่อวัฒนา ขออนุญาตต่ออายุประทานบัตร  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.2 / 2690   1 มีนาคม 2566   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 2689   1 มีนาคม 2566   ส่งเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2688   1 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 2687   1 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  0017.5 / 2686   1 มีนาคม 2566   การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021/ / 2685   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจรับสิ่งของพระราชทาน  เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2684   1 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2683   1 มีนาคม 2566   การขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก(GECC)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 2682   1 มีนาคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2681   1 มีนาคม 2566   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 2680   1 มีนาคม 2566   การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 2679   1 มีนาคม 2566   การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 2678   1 มีนาคม 2566   รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 2677   1 มีนาคม 2566   การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.1 / 2676   1 มีนาคม 2566   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 2675   1 มีนาคม 2566   ข้อมูลคาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 1 รายชนิดข้าว รายอำเภอ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / 2674   1 มีนาคม 2566   ส่งแบบการประเมินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 2673   1 มีนาคม 2566   ขอส่งเจ้าหน้าที่กลับกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 2672   1 มีนาคม 2566   กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 2671   1 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางฎหมายและบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.5 / 2670   1 มีนาคม 2566   การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0007 / 2669   1 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลผู้รับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหลังสำเร็จหลังสำเร็จการศึกษา  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0029.1/ / 2668   1 มีนาคม 2566   คำร้องขอย้ายไปรับราชการ ณ จังหวัดภูมิลำเนา  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0018.1 / 2667   1 มีนาคม 2566   การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2666   1 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการพนันประเภทแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2665   1 มีนาคม 2566   แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 2664   1 มีนาคม 2566   แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10963 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220