| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / 2661   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญเป็นศาสนพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2660   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2659   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2658   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 2657   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานผลการปกิบัติงาน โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.5/ / 2656   28 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0018.3 / 2655   28 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์ฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2654   28 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์ฯ  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2653   28 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์ฯ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 2652   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นางสาวอภิณห์นันท์ กาญจนศุภศิริ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 2651   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายนพพร พันธ์แตงไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 2650   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายบรรจบ มะโน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 2649   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0018.1/ / 2648   28 กุมภาพันธ์ 2566   การเพิ่มประสิทธิภาพงบบูรณาการในระดับอำเภอ  นายอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2647   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2646   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028/ / 2645   28 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน (กลุ่มงานบัญชี)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 2644   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2643   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2642   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2641   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2640   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2639   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต.0018.1/ / 2638   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอสัญชาติไทยตามสามี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2637   28 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563-2564  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2636   28 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563-2564  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2635   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 2566/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2634   28 กุมภาพันธ์ 2566   การัคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2633   28 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 2632   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2631   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2630   28 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต00181 / 2629   28 กุมภาพันธ์ 2566   การเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เเละเหรียญจักรพรรดิมาลา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 2628   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 2627   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขออารธนาประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  พระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 2626   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขออารธนาประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0020.2 / 2625   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 2624   28 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 2623   28 กุมภาพันธ์ 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  โรงพยาบาลพิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ด่วนมาก ที่ศธ02130 / 2622   28 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ และขอให้สถานศึกษาส่งเอกสารด่วน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1,2 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.005 / 2621   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งการลาออกของแพทย์ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนยังไม่ครบตามสัญญา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ด่วนมาก ที่ศธ02130 / 2620   28 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ และขอให้สถานศึกษาส่งเอกสารด่วน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1,2 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 2619   28 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการสำนักงานที่ดินทั่วไทย ส้วมสะอาดน่าใช้ ได้มาตรฐาน HAS  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 2618   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้งประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส.ธ."  ราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2617   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตทุ่งยั้ง  ราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(1) / 2616   28 กุมภาพันธ์ 2566   คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)เพิ่มเติม  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0007 / 2615   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่าย (ขายพัสดุ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2614   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 2613   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้เร่งรัดปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและขอให้เทศบาลตำบลศรีพนมมาศตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 2612   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุพระฝางประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส.ธ."  ราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10961 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220