| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต.0021/ / 2313   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2312   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 2311   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 2310   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0033.101.2 / 2309   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปทำสัญญา  บ.อุดรเมดิคอลซัพพลาย จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0021/ / 2308   21 กุมภาพันธ์ 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย อัคคีภัย อำเภอบ้านโคก  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 2307   21 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  นางศิริพร ทองอู๋  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2306   21 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนการประกวดราคางานเสริมกำลังฐานราก  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2305   21 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยมูลสุกรลงลำน้ำสาธารณะ  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 2304   21 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา พ.ศ. ....  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 2303   21 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา พ.ศ. ....  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต(กปภจ) 0021/ / 2302   21 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0002 / 2301   21 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2300   21 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 2299   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / 2298   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0023.3 / 2297   21 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 2296   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานฝ่ายปกครองผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ  ิอธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2295   21 กุมภาพันธ์ 2566   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ประเภทวิชาการ (หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน) ประเภททั่วไป (หัวหน้างาน)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.3 / 2294   21 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานข้อมูลการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์บูรณาการคัดแยกจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2293   21 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งแพทย์ประจำตำบล  นายอำเภอนำ้ปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2292   21 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอนำ้ปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2291   21 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2290   21 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.5 / 2289   20 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / 2288   20 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค  OTOP Trader จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 2287   20 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค  ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 2286   20 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 2285   20 กุมภาพันธ์ 2566   การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรมโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2284   20 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0011/ / 2283   20 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งให้ซ่อมแซมงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (ครั้งที่2)  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ช คอนสตรัคชั่น  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2282   20 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งใบสำเนาลาคลอดบุตรของนางสาวสมปอง คำเพ็ชร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2281   20 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 2280   20 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบ Webex Meetings  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 2279   20 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2278   20 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.3 / 2277   20 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2276   20 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานผลการปฏิบัติในการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2275   20 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการกรณีนางทองใบ กาดบุรี อายุ 62 ปี ถูกบุตรชายทำร้ายร่างกาย  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2274   20 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการกรณีนางทองใบ กาดบุรี อายุ 62 ปี ถูกบุตรชายทำร้ายร่างกาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 2273   20 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2272   20 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 2271   20 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2270   20 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560  เลขานุการ ก.จ.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2269   20 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เพิ่มเติม  ประธาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 2268   20 กุมภาพันธ์ 2566   ขอใช้ระบบ Webx meeting  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 2267   20 กุมภาพันธ์ 2566   รายละเอียดข้อมูลโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0021/ / 2266   20 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการสื่อสารองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์และเครื่องตรวจจับความเร็ว  สารวัตรตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021/ / 2265   20 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการสื่อสารองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์และเครื่องตรวจจับความเร็ว  ผู้บังคับการตำรวจภูธณจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.101.3 / 2264   20 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (อายุส ภมะราภา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10963 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220