| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0017.3 / 2513   27 กุมภาพันธ์ 2566   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / 2512   27 กุมภาพันธ์ 2566   การอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2511   27 กุมภาพันธ์ 2566   บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ (วัลลพ ศิลจันทร์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 2510   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่1/2566  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 2509   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 2508   27 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2507   27 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2506   27 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.1 / 2505   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 2504   27 กุมภาพันธ์ 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญราย นายธนากร ขันซ้าย  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2503   27 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญราย นายธนากร ขันซ้าย  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2502   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัว  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 2501   27 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนน  นายมรรค สีหอำไพ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2500   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2499   27 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุนัขของเพื่อนบ้าน  นางจรีรัตน์ เกตุทิพย์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2498   27 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนการประกวดราคางานเสริมกำลังฐานราก  นายบุญลาภ ศรีบุญมาก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 2497   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเห็นชอบย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งภายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0019.4 / 2496   25 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  อำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2495   25 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  อำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 2494   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตใช้สถานที่และนิมนต์เป็นประธานสงฆ์พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ  พระวินัย สาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.101.3/ / 2493   24 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน (พนิตนาฎ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0018.3 / 2492   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2491   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2490   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2489   24 กุมภาพันธ์ 2566   จัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 2488   24 กุมภาพันธ์ 2566   สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กุมภาพันธ์ 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0030 / 2487   24 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งบันทึกคำให้การบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์รุ่งกรุ๊ป จำกัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0017.3 / 2486   24 กุมภาพันธ์ 2566   การเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0004 / 2485   24 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการปฎิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2566)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0014.2/ / 2484   24 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแกัไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566  อธิบดกรมควบคุมมลพิษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.3 / 2483   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565  คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0002 / 2482   24 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2481   24 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2480   24 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการมหาวิทยาลัยรังสิต  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  กก5115 / 2479   24 กุมภาพันธ์ 2566   การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์  คณะกรรมการ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2478   24 กุมภาพันธ์ 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สำหรับการประเมินที่ 1  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2477   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 2476   24 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2475   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 2474   24 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 2473   24 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งเลขบัญชีธนาคาร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 2472   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / 2471   24 กุมภาพันธ์ 2566   การเสนอให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการโอน ย้าย ในบัญชีการเทียบตำแหน่ง  ประธาน ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2470   24 กุมภาพันธ์ 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธาน ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2469   24 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 70 ปีขึ้นไป  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2468   24 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 70 ปีขึ้นไป  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2467   24 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 65 ปี เเต่ไม่เกิน 70 ปี  นายอำเภอลับเเล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2466   24 กุมภาพันธ์ 2566   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2465   24 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 65 ปี เเต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2464   24 กุมภาพันธ์ 2566   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ไตรมาสที่ 3 )  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225