| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.2 / 2463   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2462   24 กุมภาพันธ์ 2566   กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญรอบเดือนตุลาคม 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 2461   24 กุมภาพันธ์ 2566   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 2460   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 และ เรืองการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ของเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2459   24 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2458   24 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2457   24 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 2456   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอนำส่งหลักฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0006 / 2455   24 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งกำหนดการไปราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.3 / 2454   23 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการจัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 2453   23 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินโครงการสำคัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0019.4 / 2452   23 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 2451   23 กุมภาพันธ์ 2566   การเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่เบิกเกินสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการราย นายธนาวุฒิ ทองศรีจันทร์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 2450   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2449   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรหัสครุภัณฑ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2448   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2447   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการจัดซื้อ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2446   23 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2445   23 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต (กปภจ) 0021/ / 2444   23 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565-2566  นายอำเภอบ้านโคก / ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.2 / 2443   23 กุมภาพันธ์ 2566   การรับโอน ย้าย พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2442   23 กุมภาพันธ์ 2566   การกำหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA )  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 2441   23 กุมภาพันธ์ 2566   ยินดีรับโอนนางสาวสุภาวดี น้อยมณี ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ มาปฏิบัติงานฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2440   23 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร (วัชระ ลอยปลิว)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 2439   23 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (จำนวน 2 ราย)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 2438   23 กุมภาพันธ์ 2566   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้งสูงของตำแหน่งที่ได้รีับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2437   23 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำสั่งกรมที่ดิน เรื่องเลื่อนข้าราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.4/ / 2436   23 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  กค 0318.72/ / 2435   23 กุมภาพันธ์ 2566   การขอใช้ที่ราชพัสดุ รายเทศบาลตำบลท่าเสา  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  กค 0318.72/ / 2434   23 กุมภาพันธ์ 2566   การขอใช้ที่ราชพัสดุรายเทศบาลตำบลท่าเสา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต0010 / 2433   23 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 2432   23 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0010 / 2431   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2430   23 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2429   23 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2428   23 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อุทัยบริการ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2427   23 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  สหกรณ์การเกษตรพิชัย จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 2426   23 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติม  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / 2425   23 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.2 / 2424   23 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 2423   23 กุมภาพันธ์ 2566   การเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2422   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอปรับปรุงแก้ไขรายการข้อมูลที่ตั้งของมูลนิธิสายธารพระพร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2421   23 กุมภาพันธ์ 2566   มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมให้เข้าร่วมประชุมแทน  ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.2/ / 2420   23 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานขอรับสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2419   23 กุมภาพันธ์ 2566   มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมให้เข้าร่วมประชุมแทน  ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.2/ / 2418   23 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2417   23 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2416   23 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2415   22 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนราย นายสมคิด ปั่นวงษ์ก๋อ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2414   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 3535/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225