| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 2161   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2160   15 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2159   15 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0022 / 2158   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 2157   15 กุมภาพันธ์ 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2156   15 กุมภาพันธ์ 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 2155   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ทำสัญญาซื้อขาย  ผู้จัดการบริษัท วีเอชดี ออโต้เชลล์ ออโต้เชลล์ จำกัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.101.1 / 2154   15 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งการยกเลิกบริจาคก่อสร้างอาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 2153   15 กุมภาพันธ์ 2566   หนังสือรับรอง นางสาวศิริเพ็ญ บรรจงเกลี้ยง   นางสาวศิริเพ็ญ บรรจงเกลี้ยง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 2152   15 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2151   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งบรรจุข้าราชการตำแหน่งนายช่างรังวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2150   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งบรรจุข้าราชการตำแหน่งนายช่างรังวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2149   15 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 2148   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 2147   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสืบทรัพย์ตามคำพิพากษา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 2146   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสืบทรัพย์ตามคำพิพากษา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 2145   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสืบทรัพย์ตามคำพิพากษา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.010 / 2144   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2143   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2142   15 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขอต่อเวลาการปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 2141   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจดทะเบียนการเเต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของสมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2140   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจดทะเบียนการเเต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของสมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 2139   15 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2138   15 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2137   15 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2136   15 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2135   15 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2134   15 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3 / 2133   15 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2132   15 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2131   15 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2130   15 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานสถานการณ์ชายแดนและผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2129   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอ Username และ Passward เพื่อเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 2128   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2127   14 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันแก่คนพิการและผุ้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2126   14 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันแก่คนพิการและผุ้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 2125   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเห็นชอบย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งภายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.3 / 2124   14 กุมภาพันธ์ 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0004 / 2123   14 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการตามแผนงานดำเนินงานการจัดกิจกรรมกีฬาของสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมพลศึกษา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / 2122   14 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการตามแผนงานดำเนินงานการจัดกิจกรรมกีฬาของสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมพลศึกษา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0018.1 / 2121   14 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 2120   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญยัติเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่องการให้น้ำประปาเทศสบาลตำบลท่าเสา พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลท่าเสา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 2119   14 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากถนนเป็นฝุ่น  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2118   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบ  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 2117   14 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการพลเรือนขอโอนย้าย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2116   14 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 2115   14 กุมภาพันธ์ 2566   ลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2114   14 กุมภาพันธ์ 2566   มอบอำนาจให้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงงานคน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2113   14 กุมภาพันธ์ 2566   มอบอำนาจให้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใข้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2112   14 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10961 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220