| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 2751   2 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2750   2 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2749   2 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.2 / 2748   2 มีนาคม 2566   เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน/ถอนเงิน บัญชีเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด งานบรรเทาทุกข์ เลขที่บัญชี 068-1-60843-4  ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2747   2 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2746   2 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2745   2 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2744   2 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2743   2 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2742   2 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.4 / 2741   2 มีนาคม 2566   ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / 2740   2 มีนาคม 2566   การขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ (บัญชีสำรอง)  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.6 / 2739   2 มีนาคม 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 2738   2 มีนาคม 2566   ขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2737   2 มีนาคม 2566   การรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2736   2 มีนาคม 2566   ร้องเรียนการสร้างรั้วทับถนน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2735   2 มีนาคม 2566   ร้องเรียนร้านจำหน่ายสุราตั้งโต๊ะขวางทางเข้าออกและเสียงดังรบกวน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2734   2 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกร  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 2733   2 มีนาคม 2566   ขอส่งตัวข้าราชการเข้าศึกษาอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0028 / 2732   2 มีนาคม 2566   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 2731   2 มีนาคม 2566   ขอส่งข้อมูลรายงานวัสดุสิ้้นเปลืองและรายงานข้อมูลรายการของกล่องน้ำหลวงพระราชทาน กล่องเพลิงพระราชทาน กล้องดินพระราชทาน สำหรับใช้ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.2 / 2730   2 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ติดตามการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก (ค้างตาไข) หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0016 / 2729   2 มีนาคม 2566   แจ้งข้อมูงตลาดปลายทางที่สามารถรองรับผลผลิตสับปะรดและมะม่วงน้ำดอกไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 2728   2 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอทองแสนขัน และนายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2727   2 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2726   2 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2725   2 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2724   2 มีนาคม 2566   รายงานตรวจสอบใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) และสถานการณ์ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2723   1 มีนาคม 2566   ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2722   1 มีนาคม 2566   แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2721   1 มีนาคม 2566   แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2720   1 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือ พมจ.อต. ดำเนินการตอบแบบสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 2719   1 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และบุคคลในครอบครัว เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพไันธื 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2718   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว เดือนกุมภาพันธ์  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 2717   1 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอไปช่วยปฏิบัติราชการหรือย้ายไปตำแหน่งที่่ว่างในจังหวัดพะเยา  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 2716   1 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการเเละการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2715   1 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2714   1 มีนาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2713   1 มีนาคม 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2712   1 มีนาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2711   1 มีนาคม 2566   นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอทองแสนขัน  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2710   1 มีนาคม 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2709   1 มีนาคม 2566   รายงานการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2708   1 มีนาคม 2566   รานงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2707   1 มีนาคม 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.2 / 2706   1 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้มไม้ประจำจังหวัด  นายวสันต์ จันทร์จร  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2705   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.2 / 2704   1 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้มไม้ประจำจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2703   1 มีนาคม 2566   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังพ้นโทษในคดียาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0006/ / 2702   1 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราห์ปฏิบัติการฝนหลวง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73