| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033.010 / 1469   31 มกราคม 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1468   31 มกราคม 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0019.4 / 1467   31 มกราคม 2567   การวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 1466   31 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผ่นจารอักขระเพื่อนำมาเป็นชนวนในการประกอบพิธีการจัดสร้างพระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และเหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ  สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.010 / 1465   31 มกราคม 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 1464   31 มกราคม 2567   ขออนุมัติเปิดระบบและแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2566/67  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.010 / 1463   31 มกราคม 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1462   31 มกราคม 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1461   31 มกราคม 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1460   31 มกราคม 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 1459   31 มกราคม 2567   การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0025 / 1458   31 มกราคม 2567   รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1/2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0028/ / 1457   31 มกราคม 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานประเมินผลการปฎิบัติงานฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล))  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0023.1 / 1456   31 มกราคม 2567   ขอตัวอย่างหนังสือแจ้งเวียน อปท.  คุณคงภัค ดาวมณี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 1455   31 มกราคม 2567   ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงป่ารังขี้ปม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 1454   31 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3 / 1453   31 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 1452   31 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1451   31 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1450   31 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033 / 1449   31 มกราคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จตกทอด (สันติ พัฒนภักดี)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 1448   31 มกราคม 2567   ขอส่งหลักฐานการรังวัดเพื่ออ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 1447   31 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019 Covid19  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1446   31 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1445   31 มกราคม 2567   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาฯ  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1444   31 มกราคม 2567   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0020.1 / 1443   31 มกราคม 2567   ขอเบิกสิ่งของ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 1442   31 มกราคม 2567   ขอเบิกแบบพิมพ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ว / 1441   31 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1440   31 มกราคม 2567   การเพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1439   31 มกราคม 2567   การเพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028/ / 1438   31 มกราคม 2567   ขออนุญาตลาพักผ่อน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.3 / 1437   31 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0004 / 1436   31 มกราคม 2567   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาประจำตำบลผาเลือด  อธิบดีกรมพลศึกษา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0020.1 / 1435   31 มกราคม 2567   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายนายสังวาลย์ กลิ่นประทุม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 1434   31 มกราคม 2567   ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 1433   31 มกราคม 2567   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายนายลิขิต แทนประยูร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.1 / 1432   31 มกราคม 2567   การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 1431   31 มกราคม 2567   รายงานผลการจัดกิจกรรมเแลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน 8 มกราคม 2567  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 1430   31 มกราคม 2567   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายนายพินิจ อึ้งตระกูล  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2/ / 1429   31 มกราคม 2567   ส่งเงินได้รายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2567  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1428   31 มกราคม 2567   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายนายโกศล สุขชีวิโน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2/ / 1427   31 มกราคม 2567   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือน มกราคม 2567  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1426   31 มกราคม 2567   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายนายสมเกียรติ อรุณพูลศิล  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1425   31 มกราคม 2567   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายนางสาวนันท์นภัส จีนอยู่  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1424   31 มกราคม 2567   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายนางณัฎฐ์ปวีน์ ใจต่อตั้ง  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1423   31 มกราคม 2567   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายนางสาวกฤติยา ศรีภิรมย์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1422   31 มกราคม 2567   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายนางกรชนก ประหลาดเนตร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2/ / 1421   31 มกราคม 2567   รายงานเงินประจำปี 2566 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชขูปถัมภ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 1420   31 มกราคม 2567   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 2319 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47