| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0025 / 2263   20 กุมภาพันธ์ 2566   รับทราบคำสั่งลงโทษทางวินัยของ ว่าที่ ร.ต.เสีย์ เทพสาธร  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 2262   20 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005/ / 2261   20 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ  นายประพันธ์ ปันนวล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 2260   20 กุมภาพันธ์ 2566   การสัมมนาเรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.3 / 2259   20 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจและรวบรวมข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2258   20 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2257   20 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ / 2256   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแก้ไขข้อมูลบันทึกการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 2255   17 กุมภาพันธ์ 2566   แก้ไขข้อบกพร่องบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2254   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลย้ายผู้ต้องขังไปเข้าร่วมประกวดชมรม TO BO NUMBER ONE ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2253   17 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการขารับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 2252   17 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0014.3 / 2251   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายชม สมคุ้ม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2250   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายไพทูล สุโน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2249   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2248   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2247   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / 2246   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2245   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2244   17 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมประชุมเตรียมการรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2243   17 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ / 2242   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2241   17 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมประชุมเตรียมการรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 2240   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์,พิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 2239   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / 2238   17 กุมภาพันธ์ 2566   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณี ขอคัดถ่ายสำเนาหนังสือผลการ พิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดทางละเมิดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2237   17 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0010 / 2236   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการดำเนินคดีเพิ่มเติม  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0002 / 2235   17 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2234   17 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.5 / 2233   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการดำเนินการทางวินัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0020.1 / 2232   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 2231   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0014.3/ / 2230   17 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งการออกหนังสืออนุญาตให้่นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืนที่ที่ได้รับอนุญาต  ผวจ.ชัยภูมิ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.4 / 2229   17 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 2228   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2227   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2226   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2225   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028 / 2224   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.001 / 2223   17 กุมภาพันธ์ 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.5 / 2222   17 กุมภาพันธ์ 2566   การประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดค่ำเป้าหมายและการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดคลินิก ให้คำปรึกษาดำเนินงาตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0014.1/ / 2221   17 กุมภาพันธ์ 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.1/ / 2220   17 กุมภาพันธ์ 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้อำนายการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.1/ / 2219   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบแก่งโสภา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0009 / 2218   17 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขอไปช่วยปฏิบัติราชการหรือย้ายไปตำแหน่งที่ว่างในจังหวัดพะเยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2217   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2216   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานพื้นที่เป้าหมายโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2215   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการเพิ่มจำนวนสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.3 / 2214   16 กุมภาพันธ์ 2566   สรุปผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2566  กองคลัง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225