| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 2213   16 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 2212   16 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2211   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 2210   16 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินดครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 2209   16 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2566  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 2208   16 กุมภาพันธ์ 2566   การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  นางสาว ลอง ที บี ทวย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 2207   16 กุมภาพันธ์ 2566   นางสาว ลอง ที บี ทวย ขอถือสัญชาติไทยตามสามี  คณะทำงานสัมภาษณ์ สังเกตพฤติการณ์และทดสอบความรู้ภาษาไทยของผู้ยื่รนคำขอที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.001 / 2206   16 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.3 / 2205   16 กุมภาพันธ์ 2566   คำขอมีบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2 / 2204   16 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 2203   16 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 2202   16 กุมภาพันธ์ 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 2201   16 กุมภาพันธ์ 2566   สอบถามกรณีการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  สถานีตำรวจภูธรฟากท่า  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 2200   16 กุมภาพันธ์ 2566   สอบถามกรณีการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0014.3/ / 2199   16 กุมภาพันธ์ 2566   ให้พนักงานเจ้า่หน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่หจก.อุตรดิตถ์ทวีทรัพย์ ขออนุญาตเข้าทำปรโยชน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 2198   16 กุมภาพันธ์ 2566   ให้พนักงานเจ้า่หน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่หจก.อุตรดิตถ์กิติกวิน ขออนุญาตเข้าทำปรโยชน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 2197   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่แบบจลน์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2196   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่แบบจลน์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4/ / 2195   16 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0014.3 / 2194   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจัดส่งประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื่นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 72/2565  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต.0023.5 / 2193   16 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 2192   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 2191   16 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานเหตุเพลิงไหม้อาคาร  ปลัดกระทรวงมหาเไทย/อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2190   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / 2189   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / 2188   15 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / 2187   15 กุมภาพันธ์ 2566   จัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2566 - 2570  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 2186   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2185   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2184   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2183   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2182   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 2181   15 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2180   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2179   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ผู้จัดการบริษัท มิตซู อุตรดิตถ์ จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2178   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คุณธนากร น้ำจิตรวรา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3/ / 2177   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (น.ส.กนกนาฏ ใคร่อยู่สุข)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0008 / 2176   15 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 2175   15 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0019.4 / 2174   15 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 2173   15 กุมภาพันธ์ 2566   มัสยิดอัดดาอีย์ขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 2172   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด)  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 2171   15 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 2170   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2169   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2168   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2167   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2166   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2165   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2164   15 กุมภาพันธ์ 2566   การเข้าร่วมงานมหกรรมบุญช้าง ประจำปี 2566  ท่านเจ้าแขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาชนลาว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225