| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0013 / 1861   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0025 / 1860   7 กุมภาพันธ์ 2566   การแก้ไขงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1859   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1858   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 1857   7 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการย้ายผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 1856   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเบิกสิ่งของ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0021/ / 1855   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 1854   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอปรับปรุงแก้ไขรายการข้อมูลที่ตั้งของมูลนิธิสายธารพระพร ในระบบ e-DOPA Licnse  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1853   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1852   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1851   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1850   7 กุมภาพันธ์ 2566   จด ทะเบียนจัดตั้งสมาคมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1849   7 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002/ / 1848   7 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งตัวนายทหาประทวนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 1847   7 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ส่งตัวนายทหาประทวนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0010 / 1846   7 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบกาประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.010 / 1845   7 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 1844   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.5 / 1843   7 กุมภาพันธ์ 2566   รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.101.3 / 1842   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นางสาวกุลชิรกา ศิริ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 1841   7 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานการดำเนินงานขับเคลื่อนจิตอาสา ม.ค.66  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 1840   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (สวัสดิการผู้ต้องขัง 6 ส่วน)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0029.2/ / 1839   7 กุมภาพันธ์ 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1838   7 กุมภาพันธ์ 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว (อัมรินทร์ พานิช)  อัมรินทร์ พานิช  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1837   7 กุมภาพันธ์ 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว (นารีรัตน์ นิลพัฒน์)  นารีรัตน์ นิลพัฒน์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1836   7 กุมภาพันธ์ 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว (สุพรรษา อุอิ่ม)  สุพรรษา อุอิ่ม  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1835   7 กุมภาพันธ์ 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว (สุทธิตรา คำดำ)  สุทธิตรา คำดำ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1834   7 กุมภาพันธ์ 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว (สุภาวดี สุปินตา)  สุภาวดี สุปินตา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1833   7 กุมภาพันธ์ 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว (เจนจิรา จันทรังษี)  เจนจิรา จันทรังษี  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1832   7 กุมภาพันธ์ 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว (ศิริพร จันทาพูน)  ศิริพร จันทาพูน  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1831   7 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (พีรชา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 1830   7 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขอย้าย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 1829   7 กุมภาพันธ์ 2566   กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป้นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1828   7 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1827   7 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งสถานภาพนักศึกษาที่ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0030 / 1826   7 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำร้องลูกจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 1825   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต.0023.5 / 1824   7 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 1823   7 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 1822   7 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1821   7 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0017.5 / 1820   7 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1/ / 1819   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่มีทางระบาย  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.308 / 1818   7 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคู่ฉบับสัญญาจ้างก่อสร้าง  กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ซ. คอนสตรัคชั่น  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต0032 / 1817   7 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1/ / 1816   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่  นายพฤทธิ์ ร้อยโทสาย ผู้จัดการศูนย์บริการ ฐริษัท มิตซู อุตรดิตถ์ จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1815   7 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 1814   7 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.308 / 1813   6 กุมภาพันธ์ 2566   ตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)  ผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต0018.1 / 1812   6 กุมภาพันธ์ 2566   การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10961 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220