| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / 2013   13 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.2 / 2012   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้ม่สิทธิรับเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2011   10 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต.0018.1/ / 2010   10 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารตามหมายฯ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2009   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติเปิดระบบและแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 2008   10 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการเเละการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2007   10 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินดครงการสนับสนุนการบุรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2006   10 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2005   10 กุมภาพันธ์ 2566   เเต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2004   10 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2003   10 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานป่าไม้รอบเดือน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 2002   10 กุมภาพันธ์ 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0010 / 2001   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอนำส่งหลักฐานการขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0035 / 2000   10 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานขอตั้งวัด  เจ้าคณะภาค 5  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 1999   10 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานขอตั้งวัด  เจ้าคณะภาค 5  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0025 / 1998   10 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1997   10 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1996   10 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1995   10 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1994   10 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 1993   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1992   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1991   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1990   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.1 / 1989   10 กุมภาพันธ์ 2566   การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ "12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / 1988   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 1987   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งผลการพิจารณาให้คะแนนการมีส่วนร่วมบูรณาการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1986   10 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง 8 คำสั่ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1985   10 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง 10 คำสั่ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1984   10 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง 5 คำสั่ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.4/ / 1983   10 กุมภาพันธ์ 2566   สรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0029.2 / 1982   10 กุมภาพันธ์ 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอลับแล  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0029.2 / 1981   10 กุมภาพันธ์ 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอลับแล  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0009 / 1980   10 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 1979   10 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินารยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่งอในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.1 / 1978   10 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / 1977   10 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0003 / 1976   10 กุมภาพันธ์ 2566   การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / 1975   10 กุมภาพันธ์ 2566   การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0014.3 / 1974   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์จัดทำผลการเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / 1973   9 กุมภาพันธ์ 2566   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ปั 2566  ผู้บังคับการตำนวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0023.5 / 1972   9 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างกรณีโอนสิทธิเรียกร้อง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 1971   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ยกเลิกการประมูลสิทธิในวงโคจรดาวเทียม  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1970   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความช่วยเหลือไม่ได้รับการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1969   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021(ศปถจ) / 1968   9 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ประจำเดือนมกราคม 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.2/ / 1967   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1966   9 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำแสนรุ่งวิศวกรรม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1965   9 กุมภาพันธ์ 2566   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 1964   9 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. รายนายผิน เพชร์ศรี ครั้งที่ 2  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225