| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / 1963   9 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / 1962   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์เครื่อเสียงสำหรับการจัดงาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1961   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน และจัดแสดงดนตรี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1960   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมงาน และร่วมจัดกิจกรรมขันโตกอาหารเมนูท้องถิ่น  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1959   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมงาน และจัดแสดงผลงานศิลปะ  ศิลปินอาจารยย์วิทยา ศรีม่วง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1958   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมงาน และแสดงศิลปวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1957   9 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมงาน และจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1956   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญเข้าร่วมงาน และจัดแสดงดนตรีวงออร์เคสตร้า  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.4 / 1955   9 กุมภาพันธ์ 2566   มาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนด  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 1954   9 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1/2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(1) / 1953   9 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งกำหนดการลงนามในสัญญา  นายศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0023.1 / 1952   9 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 1951   9 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 1950   9 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 1949   9 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / 1948   9 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  พระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 1947   9 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1946   9 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1945   9 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 1944   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 871/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566  โรงพยาบาลตรอน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0028/ / 1943   9 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด  ผู้อำนวยการสำนักตรวจแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028/ / 1942   9 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 1941   9 กุมภาพันธ์ 2566   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของเรือน/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.004 / 1940   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ดำเนินการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0013 / 1939   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0035 / 1938   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตสร้างวัด  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005/ / 1937   9 กุมภาพันธ์ 2566   การนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรแบบบูรณาการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1936   9 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (หทัยรัตน์ คูเกษมกิจ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1935   9 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (สุนันทา แก้ววี))  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1934   9 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3/ / 1933   9 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารแก้ไขปีเกิดเพิ่มเติม นางสาวอรวรรณ แย้มสรวลสกุล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1932   9 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 1931   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การขอใบอนุญาตดูดทราย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1930   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การขอใบอนุญาตดูดทราย  นางสาวมาศสุวัณณ์ พรหมอินทร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 1929   8 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 1928   8 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.3 / 1927   8 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 1926   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 1925   8 กุมภาพันธ์ 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 1924   8 กุมภาพันธ์ 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1923   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอทราบผลการบังคับคดี  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกำหมายและบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1922   8 กุมภาพันธ์ 2566   การพิจารณาอุทธรณ์การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รายนางศรีนวล ลุงออ  ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 1921   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ  นวท.(สบ 5) พฐ.จว.อุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 1920   8 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 1919   8 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / 1918   8 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  นายเภอตรอน เเละนายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 1917   8 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาลประจำปี 2565  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1916   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในงานรักล้นใจเมืองอุตรดิตถ์ (14 กุมภาพันธ์ 2566 )  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 1915   8 กุมภาพันธ์ 2566   ยกเลิกคำสั่งการแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (เพิ่มเติม)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1914   8 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดจิตอาส 904 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารับส่งเสด็จ  หัวหน้าจิตอาสา 904 และ จิตอาสา 904 ในพื้นที่จังหวัดอต  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225