| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0022 / 1513   30 มกราคม 2566   การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....  ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1512   30 มกราคม 2566   ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 1511   30 มกราคม 2566   ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนต้นแบบ CPOT  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0023.5 / 1510   30 มกราคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1509   30 มกราคม 2566   ขอผ่อนผันไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1508   30 มกราคม 2566   ขอผ่อนผันไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก  ผู้บังคับการกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.2 / 1507   30 มกราคม 2566   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1506   30 มกราคม 2566   เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเเนการทางวินัยฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.2/ / 1505   30 มกราคม 2566   สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0018.1 / 1504   30 มกราคม 2566   ขออนุญาตอุปสมบท  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 1503   30 มกราคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0014.3 / 1502   30 มกราคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นางนิภาวรรณ คุ้มอักษร  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 1501   30 มกราคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นายอ้วน รินสาร  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0028 / 1500   30 มกราคม 2566   ส่งคืนเงินงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1 / 1499   30 มกราคม 2566   ขอรับงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 1498   30 มกราคม 2566   ตอบรับตัวนายทหารประทวนรับราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 1497   30 มกราคม 2566   ขอส่งบัญชีเลขรหัสสินทรัพย์ถาวร (รหัสครุภัณฑ์) รายงานเครื่องพิมพ์  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 1496   30 มกราคม 2566   มอบอำนาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ บ.121/2565  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.001 / 1495   30 มกราคม 2566   ส่งรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.2 / 1494   30 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 1493   30 มกราคม 2566   การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช. (พื้นที่ป่าน้ำปาด)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 1492   30 มกราคม 2566   การโอนเงินเหลือจ่ายเข้าบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0021 / 1491   30 มกราคม 2566   การรายงานข้อมูลในระบบข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005/ / 1490   30 มกราคม 2566   คืนเงินเหลือจ่ายการดำเนินโครงการให้กับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1489   30 มกราคม 2566   ขอส่งหลักฐานการโอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0004 / 1488   30 มกราคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการสถานีวิทยาุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0004 / 1487   30 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวประกอบการจัดทำปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต.0023.5 / 1486   30 มกราคม 2566   แก้ไขคำสั่งจ่ายบำนาญปกติ และคำสั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 1485   30 มกราคม 2566   แก้ไขคำสั่งจ่ายบำนาญปกติ, บำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / 1484   30 มกราคม 2566   การดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกเงินคืน  อัยการจังหวัดอุตรดติถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0034(2) / 1483   30 มกราคม 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 1482   28 มกราคม 2566   ขอให้จัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 1481   27 มกราคม 2566   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1480   27 มกราคม 2566   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.5/ / 1479   27 มกราคม 2566   ยกเลิกคำสั่งการให้ข้าราชการฯ ณ 1 ตุ.ค.2565 (เฉพาะราย) และออกคำสั่งเกษียณฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / 1478   27 มกราคม 2566   ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 1477   27 มกราคม 2566   ข้าราชการลาออกจากราชการ  เลขาธิการ ก.พ.  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1476   27 มกราคม 2566   ข้าราชการลาออกจากราชการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1475   27 มกราคม 2566   ข้าราชการลาออกจากราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1474   27 มกราคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1473   27 มกราคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 1472   27 มกราคม 2566   การปรับเปลี่ยนพื้นที่และชนิดพืชเป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4 / 1471   27 มกราคม 2566   การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0029.2 / 1470   27 มกราคม 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0018.1 / 1469   27 มกราคม 2566   ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต52703/60 / 1468   27 มกราคม 2566   การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1467   27 มกราคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง ให้ข้าราชการลาออก ราย นายต่อศักดิ์ ศิริวรรณ  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1466   27 มกราคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง ให้ข้าราชการลาออก ราย นายต่อศักดิ์ ศิริวรรณ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 1465   27 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.5 / 1464   27 มกราคม 2566   ข้าราชการลาออกจากราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 10963 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220