| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 1713   3 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1712   3 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/1711 / 1711   3 กุมภาพันธ์ 2566   ซักซ้อมแนวทางปฏิทินการเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดเวยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัมนาอำเภอและพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1710   3 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1709   3 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 1708   3 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบรับตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 1707   3 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0009 / 1706   3 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.1 / 1705   3 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1704   3 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 1703   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงโม่หิน  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 1702   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือ  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1701   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0029.1/ / 1700   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมกราคม 2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0033.010 / 1699   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2967/2566 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงพยาบาลบ้านโคก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005/ / 1698   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2566 โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่1/2566  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0016 / 1697   3 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)  อธิบดีกรมการค้าภายใน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1696   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2566 โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่1/2566  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 1695   3 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 1694   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1693   3 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1692   3 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 00181.1 / 1691   3 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 1690   3 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1689   3 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1688   3 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0009 / 1687   3 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0002 / 1686   3 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1685   3 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1684   3 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1683   3 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1682   3 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1681   3 กุมภาพันธ์ 2566   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1680   3 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งสถานภาพนักศึกษาที่ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 1679   3 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  กรรมการบริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 1678   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอหารือแนวทางการปฏิบัติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / 1677   2 กุมภาพันธ์ 2566   แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1676   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอหารือแนวทางการปฏิบัติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 1675   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 1674   2 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1673   2 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งผลการอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 1672   2 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1671   2 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งผลการอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1670   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1669   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1668   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1667   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทองเเสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1666   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอลับเเล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 1665   2 กุมภาพันธ์ 2566   การรับรองอาสาสมัครชาวต่างชาติ  สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0018.1/ / 1664   2 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการประเมินศาลเจ้า  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225