| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0014.3 / 1663   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 1662   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / 1661   2 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1660   2 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1659   2 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1658   2 กุมภาพันธ์ 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005/ / 1657   2 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.3 / 1656   2 กุมภาพันธ์ 2566   การขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ (บัญชีสำรอง)  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / 1655   2 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0025 / 1654   2 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1653   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว / เจ้าหน้าที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 1652   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1651   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินโครงการฯ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 1650   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1649   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการดำเนินงานพัฒนาเรือนจำสู่มาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย (มาตรฐานเรือนจำ ด้านที่5)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1648   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0006/ว / 1647   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ"รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 1646   2 กุมภาพันธ์ 2566   พระราชทานเพลิงศพ  เลขาธิการพระราชวัง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 1645   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกประดับเข็มยุติธรรมธำรง กรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1644   2 กุมภาพันธ์ 2566   พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  เลขาธิการพระราชวัง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0030 / 1643   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความร่วมมือแก้ต่างคดีแรงงาน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0005/ / 1642   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายชื่อโครงการฯที่ผ่านการอนุมัติโครงการฯและรายชื่อที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 1641   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพิ่มเติม  กรมการพัฒนาชุมชน กองตลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 1640   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งข้อมูลรายงานวัสดุสิ้้นเปลืองและรายงานข้อมูลรายการของกล่องน้ำหลวงพระราชทาน กล่องเพลิงพระราชทาน กล้องดินพระราชทาน สำหรับใช้ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 1639   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง  กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1/ / 1638   2 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่  สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 1637   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานโอนขายบิล ประจำเดือน มกราคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 1636   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการดำเนินงาน กองทุนราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด  ประธานกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 1635   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับแหล่งน้ำ  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0016 / 1634   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.3/ / 1633   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กระแสรายวัน และขอใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 1632   2 กุมภาพันธ์ 2566   มอบอำนาจการสั่งจ่ายบัญชี กทอ.65-07-0049 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 1631   2 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นควันไฟ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 1630   2 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์ 151 ปี แห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 1629   2 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์ 151 ปี แห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)  พระครูสมุห์วัชระ ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1/ / 1628   2 กุมภาพันธ์ 2566   ราษฎรบ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 ขอขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1627   1 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1626   1 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1625   1 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานข้อมูลชื่อผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.008 / 1624   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.008 / 1623   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี 2566  ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / 1622   1 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามการดำเินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.5 / 1621   1 กุมภาพันธ์ 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.3 / 1620   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายพิธีตักบาตร  พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.2 / 1619   1 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินฯจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 1618   1 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1617   1 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1616   1 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1615   1 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 1614   1 กุมภาพันธ์ 2566   ให้นายทหารประทวนสายงานสัสดีช่วยราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225