| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002/ / 1613   1 กุมภาพันธ์ 2566   ให้นายทหารประทวนสายงานสัสดีช่วยราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 1612   1 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญช่วมกิจกรรมตามโครงการ"สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1611   1 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญช่วมกิจกรรมตามโครงการ"สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 1610   1 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พศ2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.3 / 1609   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 1608   1 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.001 / 1607   1 กุมภาพันธ์ 2566   หนังสือรับรอง นางสาวสุวิมล ศรีคำ  นางสาวสุวิมล ศรีคำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 1606   1 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 1605   1 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 1604   1 กุมภาพันธ์ 2566   แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 1603   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน มกราคม 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 1602   1 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1601   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (จำนวน 12 ฉบับ)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0011/ / 1600   1 กุมภาพันธ์ 2566   รับหลักประกันสัญญาคืน  ผู้จัดการบริษัท แสวงชัย จำกัด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0023.2 / 1599   1 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.จ.จ.อุตรดิตถ์)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0005/ / 1598   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.1 / 1597   1 กุมภาพันธ์ 2566   การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 1596   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งข้อมูลผู้ต้องขังพ้นโทษเพื่อเตรียมความพร้อมในการปล่อยตัว  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1595   1 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1594   1 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการจำหน่ายสินค้าในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 1593   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 1592   1 กุมภาพันธ์ 2566   การแต่่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0030 / 1591   1 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำร้องลูกจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 1590   1 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0025 / 1589   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกประดับเข็มยุติธรรมธำรง กรมราชทัณฑพ์ ประจำปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1588   1 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.6 / 1587   1 กุมภาพันธ์ 2566   ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน. รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 1586   1 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลางและรายละเอียดประกอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 1585   1 กุมภาพันธ์ 2566   หนังสือรับรอง นางสาวมยุรี มีมา  นางสาวมยุรี มีมา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0028 / 1584   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานผลการติดตามผลของประชาชน  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 1583   1 กุมภาพันธ์ 2566   ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1/ / 1582   1 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดี  ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1581   1 กุมภาพันธ์ 2566   กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 1580   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.1 / 1579   1 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ "12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเติบโต (เพิ่มเติม)  ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.010 / 1578   1 กุมภาพันธ์ 2566   เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.2 / 1577   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  คค 0703.74 / 1576   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้นำหลักฐานและหลักประกันสัญญาไปทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด  แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
  คค 0703.74 / 1575   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้นำหลักฐานและหลักประกันสัญญาไปทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด  แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1574   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  พระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.2 / 1573   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และตรวจสอบทะเบียนการครอบครองที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 1572   1 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และตรวจสอบทะเบียนการครอบครองที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 1571   31 มกราคม 2566   การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3/ / 1570   31 มกราคม 2566   รายงานผลการเปิดจุดค้าขายประเพณีช่องห้วยพร้าว  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 1569   31 มกราคม 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 1568   31 มกราคม 2566   การจัดทำข้อมูลลงทะเบียน My GPF Appication  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 1567   31 มกราคม 2566   การจัดทำข้อมูลลงทะเบียน My GPF Appication  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.3 / 1566   31 มกราคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 1565   31 มกราคม 2566   การรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 1564   31 มกราคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225