| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.1 / 1563   31 มกราคม 2566   การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1562   31 มกราคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1561   31 มกราคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 1560   31 มกราคม 2566   ขอยกเลิกการจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016.2/ / 1559   31 มกราคม 2566   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อค 0017.2/ / 1558   31 มกราคม 2566   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 1557   31 มกราคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1556   31 มกราคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 1555   31 มกราคม 2566   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประธานกรรมการจัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 1554   31 มกราคม 2566   หารือการจ้างเหมาเอกชนหรือมูลนิธิเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 1553   31 มกราคม 2566   โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1552   31 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1551   31 มกราคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1550   31 มกราคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 1549   31 มกราคม 2566   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 1548   31 มกราคม 2566   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1547   31 มกราคม 2566   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 1546   31 มกราคม 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญจากการส่งเสียงดังรบกวน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1545   31 มกราคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1544   31 มกราคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายสุรพล พานิชย์วิไล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1543   31 มกราคม 2566   ขอให้ธนาคารฯ ส่งใบเสร็จรับเงินค่าจ้างงานก่อสร้างฯ  สำนักงานธุรกิจอุตรดิตถ์ (บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 1542   31 มกราคม 2566   เบิกจ่ายค่าก่อสร้างงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมตลองตรอนบริเวณหลังวัดพงสะตือ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1541   31 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ธีรชัย คงมณี)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 1540   31 มกราคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดเพื่อการชลประทาน ปี 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิชัยและสาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1539   31 มกราคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดเพื่อการชลประทาน ปี 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028 / 1538   31 มกราคม 2566   รายงานผลการใช้จ่ายและประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 1537   31 มกราคม 2566   แจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ / 1536   31 มกราคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 1535   31 มกราคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  บริษัท ชัยวัฒน์พานิช(พิชัย) จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.2 / 1534   31 มกราคม 2566   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 1533   31 มกราคม 2566   ขอความช่วยเหลือรับตัวเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.4 / 1532   31 มกราคม 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 1531   31 มกราคม 2566   ติดต่อขอรับรถยนต์เช่าบรรทุกผู้ต้องขังพร้อมอุปกรณ์ (รถตู้บรรทุกผู้ต้องขัง)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 1530   31 มกราคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 1529   31 มกราคม 2566   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 (นายสุภกิณห์ แวงชิน)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0025 / 1528   31 มกราคม 2566   ขอสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1527   31 มกราคม 2566   ขอให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานไปยังจังหวัด และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1526   31 มกราคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานคราฟลาวเวียง ในกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม ฮิม-หลิ่ง ชุมชนลาวเวียง  นายอำเภอตรอน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1525   31 มกราคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นางสาววันทนีย์ แย้มชื่น  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1524   31 มกราคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นางสาวชญานี มีเพ็ชร  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 1523   30 มกราคม 2566   แนวทางการแก้ไขปัญหาของตัวแทนที่มีอายุเกิน 80 ปีบริบูรณ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 1522   30 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1521   30 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 1520   30 มกราคม 2566   รายงานผลการจัดสอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ภาคเรียนการศึกษาที่1 ปิการศึกษา 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1519   30 มกราคม 2566   ขอส่งแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานที่2 ด้านบุคลากร (Qualifed Staff)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1518   30 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน พศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1517   30 มกราคม 2566   รายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1516   30 มกราคม 2566   รายงานการพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดลงหุงต้มอาหารก่อนเวลา 06.00 น  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1515   30 มกราคม 2566   รายงายผลการตรวจสอบประวัติบุคคล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1514   30 มกราคม 2566   ขอส่งหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท (ลัทธพล ปานทอง)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225