| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 1262   24 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1261   24 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1260   24 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1259   24 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 1258   24 มกราคม 2566   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานฯ สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที 21 - 22 มกราคม 2566 ประจำปีการศึกษา 1/2565  ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.308 / 1257   24 มกราคม 2566   ส่งคู่ฉบับสัญญาเช่า  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรการาจ จำกัด  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต 0007 / 1256   24 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสภาพ และประเมินราคารถยนต์ราชการเพื่อตัดจำหน่าย พร้อมทั้งขอหยุดการใช้รถชั่วคราว  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0018.1 / 1255   24 มกราคม 2566   ผลการประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 12 งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 1254   24 มกราคม 2566   การแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 1253   24 มกราคม 2566   รายงานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับสนุบสนุนจาก สน.อส.  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 1252   24 มกราคม 2566   การจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1251   24 มกราคม 2566   การจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (รายชื่อแนบ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0023.5 / 1250   24 มกราคม 2566   หารือการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างกรณีโอนสิทธิเรียกร้อง  คลังจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1249   24 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1248   24 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1247   24 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1246   24 มกราคม 2566   ขอส่งแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 1245   24 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1244   24 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 1243   24 มกราคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1242   24 มกราคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1241   24 มกราคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 1240   24 มกราคม 2566   ร้องเรียนการประกวดเราคา  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 1239   24 มกราคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 1238   23 มกราคม 2566   การเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  เอกสารแนบ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 1237   23 มกราคม 2566   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 1236   23 มกราคม 2566   ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 1235   23 มกราคม 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1234   23 มกราคม 2566   ขอส่งรายชื่อเสนอขอพราราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 1233   23 มกราคม 2566   แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 1232   23 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 1231   23 มกราคม 2566   การสำรวจข้อมูลเขตการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1230   23 มกราคม 2566   สำรวจข้อมูลการขอเลิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 1229   23 มกราคม 2566   ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เจ้าคณะภาค ๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0028 / 1228   23 มกราคม 2566   ขอส่งบันทึกการสอบข้อเท็จจริง  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 1227   23 มกราคม 2566   การติดตามตรวจสอบหนี้เกินกำหนดชำระ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 1226   23 มกราคม 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1225   23 มกราคม 2566   ขอส่งเอกสารดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1224   23 มกราคม 2566   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กฯ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1223   23 มกราคม 2566   ขอส่งรายงานสรุปภาพรวมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2/ / 1222   23 มกราคม 2566   การปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด PCIO ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระบบลงทะเบียน CIO ภาครัฐ  คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด PCIO ของจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / 1221   23 มกราคม 2566   แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี เเละการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 1220   23 มกราคม 2566   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 1219   23 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.4 / 1218   23 มกราคม 2566   หารือการคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีตามกฎหมาย  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / 1217   23 มกราคม 2566   ขอเปลี่ยแปลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเงิน  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาคลองโพ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.2 / 1216   23 มกราคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.4 / 1215   23 มกราคม 2566   หารือการคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีตามกฎหมาย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1214   23 มกราคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1213   23 มกราคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10962 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220