| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.5 / 1464   27 มกราคม 2566   ข้าราชการลาออกจากราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1463   27 มกราคม 2566   รายงานผลการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0007 / 1462   27 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสภาพ และประเมินราคารถยนต์ราชการเพื่อตัดจำหน่าย  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0023.2 / 1461   27 มกราคม 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022/ว415 / 1460   27 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาจังหวัดอุตรดิตถ์ (ขอแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของระเบียบวาระการประชุมฯ)  แจ้งท้าย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.2 / 1459   27 มกราคม 2566   การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1458   27 มกราคม 2566   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 1457   27 มกราคม 2566   งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1456   27 มกราคม 2566   งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1455   27 มกราคม 2566   งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0014.1 / 1454   27 มกราคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.4 / 1453   27 มกราคม 2566   ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.1/ / 1452   27 มกราคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.3 / 1451   27 มกราคม 2566   รายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 1450   27 มกราคม 2566   ขอส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  อำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 1449   27 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.3 / 1448   27 มกราคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1447   27 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.4 / 1446   27 มกราคม 2566   การขอทำความตกลงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / 1445   27 มกราคม 2566   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดสรรเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติให้กับสำนักทะเบียนอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 1444   27 มกราคม 2566   ขอส่งเอกสารปรับปรุงแก้ไขผลงานที่ส่งเข้ารับหารประเมินผลงานในตำแหน่ง  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 1443   27 มกราคม 2566   ร้องเรียนการขายสินค้าริมถนนและฟุตบาท  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1442   27 มกราคม 2566   ขอทราบผลการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1441   27 มกราคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.5 / 1440   27 มกราคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 1439   27 มกราคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 1438   27 มกราคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่70 ปีขึ้นไป  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 1437   27 มกราคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่70 ปีขึ้นไป  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 1436   27 มกราคม 2566   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1435   27 มกราคม 2566   ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙  กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1434   27 มกราคม 2566   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดีียว one plan ในบทบาทอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 1433   27 มกราคม 2566   การขุดพบเจอโบราณวัตถุในเขตตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.2 / 1432   27 มกราคม 2566   การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 1431   27 มกราคม 2566   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / 1430   27 มกราคม 2566   โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 1429   27 มกราคม 2566   ขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023 / 1428   27 มกราคม 2566   รายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 1427   27 มกราคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1426   27 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ศิริลักษณ์ มีศิริพันธ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1425   27 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ศิวพร รักสิงห์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1424   27 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (กิติยา พงษ์สุพต)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1423   27 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0002 / 1422   27 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0022 / 1421   27 มกราคม 2566   พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหักและพิธีเบิกธรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ และมูลนิธิบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 1420   27 มกราคม 2566   พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหักและพิธีเบิกธรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0035 / 1419   27 มกราคม 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 1418   27 มกราคม 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0002 / 1417   27 มกราคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต.0021/ / 1416   27 มกราคม 2566   การสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจากสถารการณ์อุทกภัยนอกฤดูฝน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / 1415   26 มกราคม 2566   การดำเนินโครงการพัมนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรมและโครงกา่รจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11214 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225