| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0018.3 / 1413   26 มกราคม 2566   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพยุทธวิธีในการป้องกันฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 1412   26 มกราคม 2566   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพยุทธวิธีในการป้องกันฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 1411   26 มกราคม 2566   การป้องกัันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมายฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 1410   26 มกราคม 2566   ขอส่งแบบสรุปการพิจารณาเงินอุดหนุน สค.05 งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 1409   26 มกราคม 2566   การดำเนินงานตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0028 / 1408   26 มกราคม 2566   ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 1407   26 มกราคม 2566   ส่งเอกสารประกอบงบทดลองประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 1406   26 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1405   26 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1404   26 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1403   26 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1402   26 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1401   26 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1400   26 มกราคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1399   26 มกราคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1398   26 มกราคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 1397   26 มกราคม 2566   รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 1396   26 มกราคม 2566   การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0029.2 / 1395   26 มกราคม 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0028 / 1394   26 มกราคม 2566   ขอรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 1393   26 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1392   26 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.010 / 1391   26 มกราคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 1629/2566 ลงวันที่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2566  โรงพยาบาลน้ำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 1390   26 มกราคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 1389   26 มกราคม 2566   ส่งหนังสือรับรองผลงานตามโครงการก่อสร้างฯ  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 1388   26 มกราคม 2566   หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.001 / 1387   26 มกราคม 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.เมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 1386   26 มกราคม 2566   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1385   26 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ชนินเนตร ตรัยภาวัต)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1384   26 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (มนสิชา อ่อนเส็ง)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1383   26 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ชวนชม มีปิ่น)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 1382   26 มกราคม 2566   รายงานผลการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ ในพื้นที่หวงห้าม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.001 / 1381   26 มกราคม 2566   อนุมัติเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการรายเดือน  สสอ.เมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.2 / 1380   26 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์เข้าศีกษาดูงาน  ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1379   26 มกราคม 2566   ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 1378   26 มกราคม 2566   เรียกคืนเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับรายนายวรพจน์ อินจันทร์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 1377   26 มกราคม 2566   ส่งเอกสารประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.2 / 1376   26 มกราคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1375   26 มกราคม 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายน.ส.เกศณี  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1374   26 มกราคม 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายนายธำรงลักษ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1373   26 มกราคม 2566   แก้ไขรายละเอียดในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ อต 0101  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 1372   26 มกราคม 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1371   26 มกราคม 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 1370   26 มกราคม 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3/ / 1369   26 มกราคม 2566   การโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 1368   26 มกราคม 2566   ขอส่งหนังสือสำคัญการโอนเบี้ยหวัดบำนาญ และบำเหน็จ ราย ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ คันธิวงศ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 1367   26 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1366   26 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3 / 1365   26 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแผนผังแสดงที่ตั้งหน่วยงานราชการภายในศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 1364   26 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225