| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 1363   26 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1362   26 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1361   26 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1360   26 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 1359   26 มกราคม 2566   ขอแจ้งปิดรหัสการใช้งานฐานระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1/ / 1358   26 มกราคม 2566   ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซ่อมรถยนต์  คุณธนากร น้ำจิตรวรา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1357   25 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1356   25 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1355   25 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0010 / 1354   25 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ปีการผลิต 2565/66  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0025 / 1353   25 มกราคม 2566   ราบงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1352   25 มกราคม 2566   ขออนุญาตจำหน่ายพัสดุชำรุด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1351   25 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 1350   25 มกราคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1349   25 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 1348   25 มกราคม 2566   ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 1347   25 มกราคม 2566   ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 1346   25 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 1345   25 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0034(2) / 1344   25 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ อต 27-1/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0002 / 1343   25 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1342   25 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.4 / 1341   25 มกราคม 2566   การสำรวจรายชื่อข้าราชการที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0028 / 1340   25 มกราคม 2566   ขอส่งแบบคำร้องติดตามเงินหักฝากคนงานที่เคยทำงานไต้หวัน  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.2 / 1339   25 มกราคม 2566   ส่งเงินได้รายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2565  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1338   25 มกราคม 2566   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.2 / 1337   25 มกราคม 2566   ส่งเงินสงเคราห์ศพสมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2565  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 1336   25 มกราคม 2566   ส่งแบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1335   25 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ณิชากร ส่องแสง))  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 1334   25 มกราคม 2566   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 10  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / 1333   25 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1332   25 มกราคม 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1 / 1331   25 มกราคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 1330   25 มกราคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 1329   25 มกราคม 2566   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.6 / 1328   25 มกราคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติกเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีะงบประมาณ พ.ศ.2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1327   25 มกราคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว (วัลลพ ศิลาจันทร์)  ผู้ได้รับการคัดเลือก (วัลลพ ศิลาจันทร์)  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1326   25 มกราคม 2566   ส่งประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.3 / 1325   25 มกราคม 2566   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 1324   25 มกราคม 2566   รายงานการสิ้นสุดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่วมจิต ตำบลท่าลา จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0018.2/ / 1323   25 มกราคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.2/ / 1322   25 มกราคม 2566   รายงานขอรับสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.2/ / 1321   25 มกราคม 2566   รายงานขอรับสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.1 / 1320   25 มกราคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 1319   25 มกราคม 2566   รายงานผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565  เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 1318   25 มกราคม 2566   ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1317   25 มกราคม 2566   ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 1316   25 มกราคม 2566   ขอความเห้ฯชอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 และการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านซ่าน หมู่ที่ 4 ของเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 1315   25 มกราคม 2566   แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1/ / 1314   25 มกราคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225