| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 1214   23 มกราคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1213   23 มกราคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.2 / 1212   23 มกราคม 2566   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1211   23 มกราคม 2566   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566(เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 1210   23 มกราคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวสุดารัตน์ ก้อนพัน   นางสาวสุดารัตน์ ก้อนพัน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1209   23 มกราคม 2566   การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 1208   23 มกราคม 2566   ขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ด้านการเกษตร)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 1207   23 มกราคม 2566   การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 1206   23 มกราคม 2566   ขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ด้านการเกษตร)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.010 / 1205   23 มกราคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 1204   23 มกราคม 2566   ขอใช้พื้นที่ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021(ศปถจ)/ว / 1203   23 มกราคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 1202   23 มกราคม 2566   ขออนุมัติเปิดระบบขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 1201   23 มกราคม 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 1200   23 มกราคม 2566   ขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.172  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 1199   23 มกราคม 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 1198   23 มกราคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 1197   23 มกราคม 2566   การผ่อนผันไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก ตามมาตรา 27(4)  ผู้บังคับการกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1196   23 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1195   23 มกราคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 1194   23 มกราคม 2566   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการโอนเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ให้ส่วนกลาง  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 1193   23 มกราคม 2566   การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1192   23 มกราคม 2566   การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 1191   23 มกราคม 2566   วัดคุ้งวารีขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0004 / 1190   20 มกราคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / 1189   20 มกราคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  0017.5 / 1188   20 มกราคม 2566   รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / 1187   20 มกราคม 2566   การจัดสรรเสื้อชูชีพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3/ / 1186   20 มกราคม 2566   การมอบหมายนายอำเภอหรือผู้แทนเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 1185   20 มกราคม 2566   การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด สป.มท.  กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.3 / 1184   20 มกราคม 2566   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.5 / 1183   20 มกราคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 1182   20 มกราคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 1181   20 มกราคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 1180   20 มกราคม 2566   ขอจัดส่งเอกสารผู้สมัครโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.2 / 1179   20 มกราคม 2566   แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ือเลื่อนวิทยะฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน2563ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 1178   20 มกราคม 2566   การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1/ / 1177   20 มกราคม 2566   ขอให้ตรวจสอบ  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1176   20 มกราคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.2 / 1175   20 มกราคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานหลังการเข้าร่วมงานเทศกาลไหมไหทย 2565  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 1174   20 มกราคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1173   20 มกราคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุนัขของเพื่อนบ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 1172   20 มกราคม 2566   ส่งข้อมูลสถานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เคยเสด็จมา/ประทับ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1171   20 มกราคม 2566   การตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1170   20 มกราคม 2566   การตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0020.1 / 1169   20 มกราคม 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1 / 1168   20 มกราคม 2566   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ.2566  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0020.1 / 1167   20 มกราคม 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1 / 1166   20 มกราคม 2566   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ.2566  นายอำเภอลับเเล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1165   20 มกราคม 2566   ขอเลิกประกอบอาชีพค้าของเก่า  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11214 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225