| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 912   16 มกราคม 2566   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 911   16 มกราคม 2566   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 910   16 มกราคม 2566   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 909   16 มกราคม 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำ เดือนธันวาคม 2565  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 908   16 มกราคม 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0005/ / 907   16 มกราคม 2566   ขอความร่วมมือแก้ไขข้อมูลบันทึกการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ถูกต้อง  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0011 / 906   16 มกราคม 2566   ส่งเอกสารเพิ่มเติมในคดีหมายเลขดำที่ ม 99/2565  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 905   13 มกราคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 904   13 มกราคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้ประสานคดี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 903   13 มกราคม 2566   ขอส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย กรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0029.2 / 902   13 มกราคม 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0009 / 901   13 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าสับประระดับเขต ครั้งที่ 1/2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 900   13 มกราคม 2566   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 899   13 มกราคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 898   13 มกราคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 897   13 มกราคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 896   13 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดการแสดงทางวัฒนธรรม "ลิเก"  ประธานชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 895   13 มกราคม 2566   บำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี เพิ่ม รายนายประยงค์ อุดเลิศ  คลังเขต 6  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0006 / 894   13 มกราคม 2566   การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0002 / 893   13 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 892   13 มกราคม 2566   ขอยกเลิกการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 891   13 มกราคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 890   13 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028 / 889   13 มกราคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 888   13 มกราคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 887   13 มกราคม 2566   การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 886   13 มกราคม 2566   ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 885   13 มกราคม 2566   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 884   13 มกราคม 2566   การประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.ปี 65  ผอ.รมน.จว.อต.  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 883   13 มกราคม 2566   การประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.ปี 65  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 882   13 มกราคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 881   13 มกราคม 2566   ส่งหลักฐานการสมัครวารสารที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 880   13 มกราคม 2566   โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1 / 879   13 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน (Sustainble Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 878   13 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน (Sustainble Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 877   13 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน (Sustainble Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 876   13 มกราคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.5 / 875   13 มกราคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเเละข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (การรายงานผลการออกใบอนุญาต) ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0021 / 874   13 มกราคม 2566   การสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ประจำปี 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021/ / 873   13 มกราคม 2566   ขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด้านการเกษตร)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021/ / 872   13 มกราคม 2566   ขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด้านการเกษตร)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 871   13 มกราคม 2566   ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน กรณี เหตุเดือดร้อนรำคาญและมลภาวะจากรถบรรทุก  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / 870   13 มกราคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 869   13 มกราคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 868   13 มกราคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 867   13 มกราคม 2566   ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่5)พ.ศ.2565  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3/ / 866   13 มกราคม 2566   ข้าราชการขอปฏิบัติราชการ(รุ่งนิภา พริบไหว)  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3/ / 865   13 มกราคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (รุ่งนิภา พริบไหว)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 864   13 มกราคม 2566   ขอส่งเอกสารการลาคลอดบุตร  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต00181 / 863   13 มกราคม 2566   ขอลาพักผ่อนข้าราชการไปต่างประเทศ  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10962 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220