| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต00181 / 861   13 มกราคม 2566   รายงานข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 860   13 มกราคม 2566   การขอสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเขตตรวจราชการที่ 17  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.001 / 859   13 มกราคม 2566   ส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการกองแบบแผน/โยธาธิการและผังเมืองอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย/นายก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 858   13 มกราคม 2566   การอนุมัติโครงการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน เป้าหมายที่ 7 อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี/365 วัน ที่อุตรดิตถ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0005/ / 857   12 มกราคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปี 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 856   12 มกราคม 2566   การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0014.3 / 855   12 มกราคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นายเรวัต อชิรเมธากุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / 854   12 มกราคม 2566   การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 853   12 มกราคม 2566   การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0029.2 / 852   12 มกราคม 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0018.2/ / 851   12 มกราคม 2566   แจ้งลงนามใบสั่งซื้อ  หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 850   12 มกราคม 2566   การแก้ไขและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติมเฉพาะราย)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 849   12 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ใช้ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0029.2 / 848   12 มกราคม 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0023.3 / 847   12 มกราคม 2566   การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 846   12 มกราคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 845   12 มกราคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2 / 844   12 มกราคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 843   12 มกราคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 842   12 มกราคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 841   12 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 840   12 มกราคม 2566   การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 839   12 มกราคม 2566   ยกเลิกคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(เฉพาะราย) ครั้งที่ 1/2565  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 838   12 มกราคม 2566   ยกเลิกคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(เฉพาะราย) ครั้งที่ 1/2565  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0030 / 837   12 มกราคม 2566   ส่งคำร้องลูกจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0023.3 / 836   12 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 835   12 มกราคม 2566   ขอข้อมูลข่าวสาร  นางหัสนีย์ อิสระบุตร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3 / 834   12 มกราคม 2566   การมอบอำนาจในการสั่งหักเงินที่ได้รับในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 833   12 มกราคม 2566   การมอบอำนาจในการสั่งหักเงินที่ได้รับในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 832   12 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565)  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 831   12 มกราคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 830   12 มกราคม 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรม workshop กระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 829   12 มกราคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 531/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566  โรงพยาบาลท่าปลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.1 / 828   12 มกราคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0029.2 / 827   12 มกราคม 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0025 / 826   12 มกราคม 2566   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของเรือน/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 825   12 มกราคม 2566   ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 กระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0011/ว / 824   12 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0028 / 823   12 มกราคม 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0022 / 822   12 มกราคม 2566   ข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 821   12 มกราคม 2566   ข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0016 / 820   12 มกราคม 2566   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1)  อธิบดีกรมการค้าภายใน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0022 / 819   12 มกราคม 2566   ขอให้แก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 150 เมตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ่งพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0017.3 / 818   12 มกราคม 2566   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 817   12 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และขอเชิญประชุม  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 816   12 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และขอเชิญประชุม  พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 815   12 มกราคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จตกทอด  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 814   12 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และขอเชิญประชุม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 813   12 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และขอเชิญประชุม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3/ / 812   12 มกราคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดด่านช่องทางการค้าชายแดนไทยลาว และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทยและแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว  ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 10961 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220