| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 963   17 มกราคม 2566   แจ้งสถานภาพนักศึกษาที่ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 962   17 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.4 / 961   17 มกราคม 2566   ขอส่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 960   17 มกราคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 959   17 มกราคม 2566   ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ย้ายเสาไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนบุคคล  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 958   17 มกราคม 2566   การจัดนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.1 / 957   17 มกราคม 2566   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 956   17 มกราคม 2566   ขอเสนอความเห็นให้มีเกาะกลางถนนและจุดกลับรถ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 955   17 มกราคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปิดทางเข้าออก  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0021 / 954   17 มกราคม 2566   การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0035 / 953   16 มกราคม 2566   การจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน/OTOP ระดับประเทศ  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์(ม)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.101.3/ / 952   16 มกราคม 2566   ขอรับเงิน กบข. อัฉราพรรณ เวชโพธิ์กลาง  เลขาธิการ กองทุน กบข.  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3/ / 951   16 มกราคม 2566   ขอรับเงินกบข. (ปพิชญา ชลพล)  เลขาธิการ กองทุน กบข.  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0028 / 950   16 มกราคม 2566   สำรวจและจัดทำข้อมูลความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจและบริการ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0005/ / 949   16 มกราคม 2566   การสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.3 / 948   16 มกราคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 947   16 มกราคม 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.1 / 946   16 มกราคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 945   16 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (เพ็ชรไพลิน นาคะ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 944   16 มกราคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายนายปฏิภาณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 943   16 มกราคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายนายมูฮำหมัดซอบรี  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 942   16 มกราคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายนายปฏิภาณ และ นายมูฮำหมัดซอบรี  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 941   16 มกราคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายนายปฏิภาณ และ นายมูฮำหมัดซอบรี  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.308 / 940   16 มกราคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ซ. คอนสตรัคชั่น  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต0021/ / 939   16 มกราคม 2566   ขอขอบคุณ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.001 / 938   16 มกราคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวศิริขวัญ เกียรติญัติอังกรู  นางสาวศิริขวัญ เกียรติญัติอังกรู  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 937   16 มกราคม 2566   หนังสือรับรอง นางอรพิน รอดทอง  นางอรพิน รอดทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 936   16 มกราคม 2566   หนังสือรับรอง นางศรีประภา ใจศรี  นางศรีประภา ใจศรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / 935   16 มกราคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้านสิ่งของส่วนตัว  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0035 / 934   16 มกราคม 2566   ขอทราบความคืบหน้าการรังวัดออกโฉนดท่ีดินวัดร้าง  เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.308 / 933   16 มกราคม 2566   แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกินร้อยละ 15 ขึ้นไป  กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ซ.คอนสตรัคชั่น  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต 0017.1 / 932   16 มกราคม 2566   ขอให้ตรวจสอบสารฟอณ์มาลีนในอาหาร  นายแพทย์สาธารณสุุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3/ / 931   16 มกราคม 2566   ข้าราชการขอย้าย(ศรายุทธ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3/ / 930   16 มกราคม 2566   ข้าราชการขอย้าย (สริยา)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3/ / 929   16 มกราคม 2566   ข้าราชการขอย้าย (วิภาวรรณ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 928   16 มกราคม 2566   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 927   16 มกราคม 2566   ขอส่งบัญชีถือจ่ายค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 926   16 มกราคม 2566   การจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.2 / 925   16 มกราคม 2566   ส่งหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. รายนายมานพ ด้วงลา ครั้งที่ 2  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 924   16 มกราคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 923   16 มกราคม 2566   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.1 / 922   16 มกราคม 2566   ขอส่งมอบเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ท้องถิ่นเสียงทอง" ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 921   16 มกราคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 920   16 มกราคม 2566   ส่งหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. รายนายเสนาะ ด้วงเฟื่อง ครั้งที่ 2  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0023.5 / 919   16 มกราคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 918   16 มกราคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 917   16 มกราคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 916   16 มกราคม 2566   แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 915   16 มกราคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 914   16 มกราคม 2566   การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศปีใหม่ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225