| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / 813   12 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และขอเชิญประชุม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3/ / 812   12 มกราคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดด่านช่องทางการค้าชายแดนไทยลาว และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทยและแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว  ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 811   12 มกราคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตและให้ชำระค่าธรรมเนียม  นางน้ำอ้อย จันทร์ทุ่ง สถานประกอบกิจการ คาราโอเกะ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 810   12 มกราคม 2566   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 809   12 มกราคม 2566   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 808   12 มกราคม 2566   ขอส่งบัญชีเอกสารครบกำหนดอายุการเก็บรักษาที่ขอทำลาย ของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา ประจำเดือน ธันวาคม 2565  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 807   12 มกราคม 2566   อนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินประจำเดือน ธันวาคม 2565  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 806   12 มกราคม 2566   อนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินประจำเดือน ธันวาคม 2565  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 805   12 มกราคม 2566   อนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินประจำเดือน ธันวาคม 2565  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.2 / 804   12 มกราคม 2566   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0021/ / 803   12 มกราคม 2566   ขอขอบคุณ  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 802   12 มกราคม 2566   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 เเละรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกระบวนงานตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 801   12 มกราคม 2566   ขอขอบคุณ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 800   12 มกราคม 2566   ขอขอบคุณ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 799   12 มกราคม 2566   ขอขอบคุณ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 798   12 มกราคม 2566   การพิจารณาอุทธรณ์การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง  ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 797   12 มกราคม 2566   การพิจารณาอุทธรณ์การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง  นายทะเบียนอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 796   11 มกราคม 2566   การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 795   11 มกราคม 2566   แจ้งสถานภาพนิสิตที่ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0022 / 794   11 มกราคม 2566   การส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 793   11 มกราคม 2566   ขอส่งรายงานการติดตามทวงหนี้ค้างชำระกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 792   11 มกราคม 2566   รายงานจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 791   11 มกราคม 2566   รายงานปัญหาที่พบจากการยืนยันยอดลูกหนีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 790   11 มกราคม 2566   ขอความเป็นธรรม ราย นางบอย สีรัตน์สา โดยนายพชรพล สังข์เงิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 789   11 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 788   11 มกราคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 787   11 มกราคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0021 / 786   11 มกราคม 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 785   11 มกราคม 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 784   11 มกราคม 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.010 / 783   11 มกราคม 2566   ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 782   11 มกราคม 2566   การจ้างพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 781   11 มกราคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 780   11 มกราคม 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มกราคม 2566  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 779   11 มกราคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 778   11 มกราคม 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มกราคม 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 777   11 มกราคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0032.003 / 776   11 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ ครั้งที่ 1/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 775   11 มกราคม 2566   ขอใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 774   11 มกราคม 2566   ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.1 / 773   11 มกราคม 2566   ร้องเรียนสถานบันเทิงส่งเสียงดัง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 772   11 มกราคม 2566   ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการภาครัฐ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.5/ / 771   11 มกราคม 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ เฉพาะราย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / 770   11 มกราคม 2566   การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / 769   11 มกราคม 2566   กสนสำรวจผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 768   11 มกราคม 2566   ขอให้ยกเลิกการประมูลสิทธิในวงโคจรดาวเทียม  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 767   11 มกราคม 2566   การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 766   11 มกราคม 2566   ขอให้ยกเลิกการประมูลสิทธิในวงโคจรดาวเทียม  ประธานกรรมการ กสทช  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 765   11 มกราคม 2566   ขอให้ยกเลิกการประมูลสิทธิในวงโคจรดาวเทียม  ปลัดสำนักนายกรัฐมนครี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 764   11 มกราคม 2566   ร้องขอให้รื้อถอนเสาสัญญาณวิทยุ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225