| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 763   11 มกราคม 2566   การสำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 762   11 มกราคม 2566   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 761   11 มกราคม 2566   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 760   11 มกราคม 2566   แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง  คลังเขต 6  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 759   11 มกราคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 758   11 มกราคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 757   11 มกราคม 2566   ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 756   11 มกราคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 755   11 มกราคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 754   11 มกราคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 753   11 มกราคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 752   11 มกราคม 2566   การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0014.3 / 751   11 มกราคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต.0023.5 / 750   11 มกราคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพนักงานเทศบาลที่ถึงแก่กรรม  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 749   11 มกราคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพนักงานเทศบาลที่ถึงแก่กรรม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 748   11 มกราคม 2566   รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 747   11 มกราคม 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 746   11 มกราคม 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาและนันทนาการในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 745   11 มกราคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่9 ประจำปีงบประมาณ2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 744   11 มกราคม 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้าประชุม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 743   11 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 742   11 มกราคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 741   11 มกราคม 2566   ขอส่งเอกสารการเพิ่มข้อมูลบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0031 / 740   11 มกราคม 2566   การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0025 / 739   11 มกราคม 2566   ขอส่งหลักฐานการรับทราบคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4(อกส.จ)/ / 738   11 มกราคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) พ.ศ.2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ)/ / 737   11 มกราคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) พ.ศ.2565  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.2 / 736   11 มกราคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 735   11 มกราคม 2566   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 734   11 มกราคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 733   11 มกราคม 2566   การดำเนินการศึกษาอบรบหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ 261-263  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 732   11 มกราคม 2566   การดำเนินการศึกษาอบรบหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ 261-263  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 731   11 มกราคม 2566   การดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 730   11 มกราคม 2566   การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2566  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 729   11 มกราคม 2566   แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลตามพระราชบัญญติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2/ / 728   10 มกราคม 2566   การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัดภายใต้พระรากฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 727   10 มกราคม 2566   การอนุมัติโครงการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และสถาบันหลักของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 726   10 มกราคม 2566   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนมกราคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / 725   10 มกราคม 2566   ขอจัดส่งคำชี้แจงเพื่อแก้คำอุทธรณ์  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 724   10 มกราคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมราชการส่วนภูมิภาค อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2566  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005/ / 723   10 มกราคม 2566   ขอส่งแบบสรุปข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือพิเศษฯ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 722   10 มกราคม 2566   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0031/ / 721   10 มกราคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0018.1 / 720   10 มกราคม 2566   การพิจารณาบำดหน็จความชอบกรณีพิเศษให้เเก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โควต้าระดับภูมิภาค 76 จังหวัด)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 719   10 มกราคม 2566   ขอส่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 718   10 มกราคม 2566   การออกรางวัลสลากกาชาดงานพระยาพิชัยดาบหัก  ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 717   10 มกราคม 2566   การออกรางวัลสลากกาชาดงานพระยาพิชัยดาบหัก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 716   10 มกราคม 2566   ขอหารือกรณีการเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0033.101.3 / 715   10 มกราคม 2566   ส่งคำขอประเมินบุคคลและผลงานฯ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 714   10 มกราคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (พงษ์ศรัณย์,อนัญญา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225