| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0005/ / 613   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายวีรวุฒิ เจริญพันธ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 612   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสังวาลย์ อยู่มา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 611   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายพร ดูสอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 610   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายนิกร ก้อนแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 609   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายมูล เวรูริยะ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 608   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายเชาวทัศน์ ทิพย์พรหม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0028 / 607   9 มกราคม 2566   ขอส่งรายงานการจ่ายค่าตอบแทน อสร  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0005/ / 606   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางชูศรี ทิพย์พรหม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 605   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายอนุพงษ์ ฉิพิมาย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 604   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสมชิต ฉิพิมาย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 603   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายกรัตเพชร ม้วนเรียน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 602   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายอัด ม้วนเรียน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 601   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางมนต์ปาริชาต เอื้อมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 600   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางมยุรี พูลบำเพ็ญ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 599   9 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0005/ / 598   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวระวาง ดูสอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 597   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายพัชรดนัย แสนคำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 596   9 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0005/ / 595   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสุดใจ ดีพูน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 594   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจันทนา ปันฟู  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 593   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวินัย เอี่ยมงิ้วงาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 592   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายแบน เพ็งแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 591   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาหร่าย อ้นกา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 590   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายเงิน จรรังกา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 589   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวเยาวลักษณ์ เมืองนันท์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 588   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเรณู วงษ์แก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 587   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายพิเชต ปานอูบ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 586   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจรูญ แสงม่วง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 585   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวการะเกด น้อยเจือ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 584   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสำราญ ปวงกาวี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 583   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางวารุณี เมืองนันท์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 582   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสายยนต์ บุญยัง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 581   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายมานิตย์ เอี่ยมสอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 580   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางพอตา เขียนงาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 579   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวสิตากาญจน์ วัฒนสิทธิรัตน์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 578   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประภาพร มิ่งประเสริฐ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 577   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายกิต คำอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 576   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายบรรเจิด จีนหน่อ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 575   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวนันทวัน ราษฎร์สุดใจ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 574   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอนันต์ จันสุทิน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 573   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวเบญจวรรณ สิงหเดช  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 572   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประเทือง สิงหเดช  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 571   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางอินทรา ขำฉา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 570   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสัมพันธ์ แนวสูง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 569   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายชัยยันต์ กุลไข  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 568   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางหยิบ กุลไข  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 567   9 มกราคม 2566   ยกเว้นไม่มาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0005/ / 566   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายชิตพงษ์ มงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 565   9 มกราคม 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางหอม พุฒโต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 564   9 มกราคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายอำนาจ ชมชื่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225