| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 3611   27 มีนาคม 2566   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 3610   27 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินอพป.ฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(4) / 3609   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและกลิ่่นเหม็นจากการกลั่นน้ำมัน  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0021 / 3608   27 มีนาคม 2566   มอบเกียรติบัตร อปพร.ดีเด่น  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3607   27 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3606   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมวันขัาราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3605   27 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ แลขนะย้ายวัตถุระเบิด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3604   27 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอทองแสนขัน (นายทะเบียนท้องที่ที่อำเภอทองแสนขัน)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3603   27 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3602   27 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 3601   25 มีนาคม 2566   รายงานอุบัติเหตุใหญ่  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.008 / 3600   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดีเด่น ในงานมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2566  นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ว / 3599   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  อปท.ทุกแห่ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 3598   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศํกยภาพกลไกขัลเคลื่อนงานตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 3597   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3596   24 มีนาคม 2566   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3595   24 มีนาคม 2566   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3594   24 มีนาคม 2566   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0010 / 3593   24 มีนาคม 2566   การติดตามแผนการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.001 / 3592   24 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ช. คอนสตรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3591   24 มีนาคม 2566   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งฯ ระดับชำนาญการ (เตือนจิตร แขรั้ง)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0011/ / 3590   24 มีนาคม 2566   ขอแจ้งเรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 3589   24 มีนาคม 2566   รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 3588   24 มีนาคม 2566   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 3587   24 มีนาคม 2566   รายงานการย้ายผู้ต้องขังป่วย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0011/ / 3586   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ2566  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0030 / 3585   24 มีนาคม 2566   ขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0011/ / 3584   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ 2566  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 3583   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย นายท้วม ธิจุ่ม  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 3582   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินโครงการสำคัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005 / 3581   24 มีนาคม 2566   ขอส่งหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับอุปการะคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.001 / 3580   24 มีนาคม 2566   แจ้งจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ช. คอนสตรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 3579   24 มีนาคม 2566   การเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3578   24 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (สมศรี พูลเกษ)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 3577   24 มีนาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1/ว / 3576   24 มีนาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0133.1/05/ / 3575   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าร่วมประชุม  นางทัศนีย์ ปราบสมรชัย, นางวันวิสาข์ เกตุทิม, นายรุ่งเรือง กิกลิ้ง  รพ.สต.คุ้งตะเภา
  อต 0018.1 / 3574   24 มีนาคม 2566   การลงทะเบียนใช้งานระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหนัาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 3573   24 มีนาคม 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 3572   24 มีนาคม 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 3571   24 มีนาคม 2566   อนุม้ติเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เพื่อใช้ในส่วนราชการ  สาธารณสุขอำเภอท่าปลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 3570   24 มีนาคม 2566   ตรวจสอบสำนักงานช่างรังวัดเอกชน เดอะเซทอัพ มีงานรังวัดค้างดำเนินการอยู่หรือไม่  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3569   24 มีนาคม 2566   ขอช่างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่สำรวจวงรอบ - รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์พิชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 3568   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการจ้างคนพิการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3567   24 มีนาคม 2566   ส่งเอกสารหนังสือรับทราบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 29 ราย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0005/ / 3566   23 มีนาคม 2566   ส่งเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3565   23 มีนาคม 2566   ขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 3564   23 มีนาคม 2566   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปลัดกระทรวงการคลัง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 3563   23 มีนาคม 2566   สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มีนาคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 3562   23 มีนาคม 2566   ได้รับควาามเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุนัข  นางจรีรัตน์ เกตุทิพย์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286