| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 3561   23 มีนาคม 2566   ร้องทุกข์บิดาได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3560   23 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมขังบ้าน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 3559   23 มีนาคม 2566   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.2 / 3558   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ผู้ใหญ่ทอง นางเมือง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0008 / 3557   23 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0025 / 3556   23 มีนาคม 2566   ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยใช้เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัตินอกเวลาราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.2 / 3555   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย นายเงิน เตชัย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 3554   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย นายหวัน ทังสี  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 3553   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย นายสังข์ ทับเกษม  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0011 / 3552   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เลขาธิการส.ป.ก.  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 3551   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 3550   23 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3549   23 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 3548   23 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.2 / 3547   23 มีนาคม 2566   เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0002 / 3546   23 มีนาคม 2566   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  บัญชเทียบจำนวนคนที่จะกะเรียก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 3545   23 มีนาคม 2566   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  บัญชีเทียบจำนวนคนที่จะเรียกได้ (คณะที่2)  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 3544   23 มีนาคม 2566   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  บัญชีเทียบจำนวนคนที่จะเรียกได้ (คณะที่ 1)  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.2 / 3543   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3542   23 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกเทศมนตรีตำบลตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3541   23 มีนาคม 2566   รายงานผลคดี  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 3540   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ในการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3539   23 มีนาคม 2566   การดำเนินการซ่อมแซมเครื่องบัตรคิวและจัดซื้อกระดาษพิมพ์บัตรคิวให้กับสำนักทะเบียนอำเภอ  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0004 / 3538   23 มีนาคม 2566   แจ้งผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แจ้งท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  กก 5115 / 3537   23 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115 / 3536   23 มีนาคม 2566   ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115 / 3535   23 มีนาคม 2566   ขอให้เปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 3534   23 มีนาคม 2566   ประกาศผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3533   23 มีนาคม 2566   ประกาศผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3532   23 มีนาคม 2566   ประกาศผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  กก 5115 / 3531   23 มีนาคม 2566   ขอให้เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  ู้ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032/ / 3530   23 มีนาคม 2566   ขอรับพระราชทานน้ำสรงเจดีย์พระธาตุพระฝาง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0014.3/ / 3529   23 มีนาคม 2566   กรมชลประทาน ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / 3528   23 มีนาคม 2566   ขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 3527   23 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.3 / 3526   23 มีนาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 3525   23 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณาการในการดำเนินโครงการเทศกาลปิดเทอมสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 3524   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3523   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3522   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3521   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3520   23 มีนาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3519   23 มีนาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3518   23 มีนาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3517   23 มีนาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3516   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3515   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 3514   23 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการจัดการแถลงผลงานการดำเนินการตาม 12 นโยบายรัฐบาล และการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์รอบ 6 เดือน  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 3513   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3512   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286