| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 3511   23 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการเทศกาลปิดเทอมสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / 3510   22 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.101.3 / 3509   22 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นายอานนท์ เทพกัณฑ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.2 / 3508   22 มีนาคม 2566   แต่งตั้งผุ้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 3507   22 มีนาคม 2566   แต่งตั้งผุ้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3506   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3505   22 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0001/ / 3504   22 มีนาคม 2566   ส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รอบประเมินประจำปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 3503   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 3502   22 มีนาคม 2566   แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัมนาเศรษฐกิจฐานรากระดับภาค  ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028 / 3501   22 มีนาคม 2566   รายงานการประเมินผลการฯ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 3500   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3499   22 มีนาคม 2566   จัดสรรงบประมาณฯ  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3498   22 มีนาคม 2566   ชี้แจงข้อมูลเงินฝากธนาคารและเงินประกันสัญญา ทปค.จ.อต.  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 3497   22 มีนาคม 2566   รายงานตัวชี้วัดที่ 2  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.010 / 3496   22 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3495   22 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0025 / 3494   22 มีนาคม 2566   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3493   22 มีนาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 3492   22 มีนาคม 2566   เเก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 3491   22 มีนาคม 2566   เเก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้เเก้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3 / 3490   22 มีนาคม 2566   สำรวจข้อมูลความต้องการวัสดุที่ใช้สนับสนุนในการออกหนังสือผ่านแดน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 3489   22 มีนาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่65 ปี เเต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 3488   22 มีนาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 65 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3487   22 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0023.5 / 3486   22 มีนาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 3485   22 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2566  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0010 / 3484   22 มีนาคม 2566   ขอรับค่าปรับคืนสหกรณ์ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกถสานบันเกษตรกร ระยะที่ 2  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0011/ / 3483   22 มีนาคม 2566   แจ้งความประสงค์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษา คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ม 11/2566  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 3482   22 มีนาคม 2566   ขออนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ฟากท่า  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ฟากท่า  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3481   22 มีนาคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3480   22 มีนาคม 2566   รายงานขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 (ครั้งที่ 1)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3/ / 3479   22 มีนาคม 2566   ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3478   22 มีนาคม 2566   วัดหน้าฝายขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 3477   22 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้านให้กับนางสาวสุภาวิณี กันหวัง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0023.5 / 3476   22 มีนาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน กุมภาพันธ์ 256665  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3475   22 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3474   22 มีนาคม 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธาน ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / 3473   22 มีนาคม 2566   การขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ (บัญชีสำรอง)  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.2 / 3472   22 มีนาคม 2566   การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3471   22 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 3470   22 มีนาคม 2566   แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก (ค้างตาไข) หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.4 / 3469   22 มีนาคม 2566   หารือการคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีตามกฎหมาย  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ / 3468   22 มีนาคม 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 3467   22 มีนาคม 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือ  เลขาธิการองคมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3466   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3465   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 3464   22 มีนาคม 2566   การรายงานสถานการร์และข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดในการประชุมกรมการจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3463   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3462   22 มีนาคม 2566   การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์พศ.2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286