| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / 3461   21 มีนาคม 2566   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 3460   21 มีนาคม 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3459   21 มีนาคม 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0014.2 / 3458   21 มีนาคม 2566   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0005 / 3457   21 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 3456   21 มีนาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 3455   21 มีนาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 3454   21 มีนาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสาวทัศนีย์ ปล้องแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 3453   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2566  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 3452   21 มีนาคม 2566   ขอส่งแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic เพื่อเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 3451   21 มีนาคม 2566   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 3450   21 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3449   21 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028 / 3448   21 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฎิบัติราชการ ระยะ5ปีฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 3447   21 มีนาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 3446   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6เดือน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3445   21 มีนาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ที่ศธ02130 / 3444   21 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์, ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตดิตถ์,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,สพม.พล อต,สพป.1,2 และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 3443   21 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ด่วนมาก ที่ศธ02130 / 3442   21 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตดิตถ์,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,สพม.พล อต,สพป.1,2 และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3441   21 มีนาคม 2566   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 3440   21 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3439   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3438   21 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (จิราวรรณ ดิลกลาภ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3437   21 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (จิราวรรณ ดิลกลาภ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0433 / 3436   21 มีนาคม 2566   ขอความเห็นชอบการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล และหน่วยงานในสังกัด  หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
  อต0023.6 / 3435   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3434   21 มีนาคม 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 3433   21 มีนาคม 2566   รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3432   21 มีนาคม 2566   การขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3431   21 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3430   21 มีนาคม 2566   หารขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต00181 / 3429   21 มีนาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต00181 / 3428   21 มีนาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3427   21 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3426   21 มีนาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 3425   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3424   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.4 / 3423   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0017.4 / 3422   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0009 / 3421   21 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 3420   21 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0006 / 3419   21 มีนาคม 2566   ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นกรณีพิเศษ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 3418   21 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 3417   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 3416   21 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3415   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาความต้องการของราษฏรจากการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3414   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาความต้องการของราษฏรจากการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 3413   21 มีนาคม 2566   ขอมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12)  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0016 / 3412   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286