| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0016 / 3411   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 00170.2 / 3410   21 มีนาคม 2566   การให้สัตยาบันรับรองการดำเนินการและการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3409   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาราษฎรจากการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3408   21 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบอาคารบ้านพักทางราชการที่มีลักษณะร้างไม่มีการใช้งานเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย  ผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินรถภาค 3 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005 / 3407   20 มีนาคม 2566   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 ราย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 3406   20 มีนาคม 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 3405   20 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  พราว โปรดักส์แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / 3404   20 มีนาคม 2566   แนวทางการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการประชาชนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  ปลัดจังหวัดอุตรดติถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / 3403   20 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.5/ / 3402   20 มีนาคม 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ กรณีเกษียณอายุราชการ ณ 30 กันยายน 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 3401   20 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3400   20 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2/ / 3399   20 มีนาคม 2566   การมอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.3 / 3398   20 มีนาคม 2566   แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0011/ / 3397   20 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2566  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0018.3 / 3396   20 มีนาคม 2566   การสำรวจและรวบรวมข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กค 0318.72/ / 3395   20 มีนาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  กค 0318.72/ / 3394   20 มีนาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 3393   20 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในนระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3392   20 มีนาคม 2566   การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 3391   20 มีนาคม 2566   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3390   20 มีนาคม 2566   การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ฯ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 3389   20 มีนาคม 2566   การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงบึงยาวสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างวัด  นายณภัทรพงษ์ พงษ์เอม  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005 / 3388   20 มีนาคม 2566   ขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0035 / 3387   20 มีนาคม 2566   การแก้ไขปัญหาที่ดินที่พักสงฆ์เทพมงคลทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005/ว / 3386   20 มีนาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0030 / 3385   20 มีนาคม 2566   ขอให้ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  0017.5 / 3384   20 มีนาคม 2566   รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 3383   20 มีนาคม 2566   นำส่งข้อมูลสรุปการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียน"  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 3382   20 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค บางกอกกรุ็ป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3381   20 มีนาคม 2566   การประเมินบุคคลเพื่อนเลื่ิิอนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 3380   20 มีนาคม 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำภอตรออน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3379   20 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  กก 5115 / 3378   20 มีนาคม 2566   ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3/ / 3377   20 มีนาคม 2566   การส่งสินค้าตามจุดผ่อนปรนการค้าและด่านประเพณี  นายพัลลภ พันธุ์ ผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรการชิปปิ้ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0011/ / 3376   20 มีนาคม 2566   แจ้งผลคดี  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 3375   20 มีนาคม 2566   รายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 3374   20 มีนาคม 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.2 / 3373   20 มีนาคม 2566   การออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 59 (ในเขตป่าไม้) รายนางกัยญา นวนสีใส  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 3372   20 มีนาคม 2566   ตามออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกำหมายที่ดิน (ในเขตป่า) ราย นายประสิทธิ์ ทาวิเศษ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3371   20 มีนาคม 2566   รายงานผลคดี  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3370   20 มีนาคม 2566   หนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 3369   17 มีนาคม 2566   ขอส่งหลักฐานการโอนเงินเหลือจ่ายและหลักฐานการเบิกจ่าย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3368   17 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบตอบรับการจัดส่งบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3367   17 มีนาคม 2566   ขอส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการและหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 3366   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0018.1/ / 3365   17 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเรียน มสธ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 3364   17 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3363   17 มีนาคม 2566   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0028 / 3362   17 มีนาคม 2566   รายงานผลตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286