| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ / 3361   17 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 3360   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3359   17 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการ  นางฟองจันทร์ ไกรสรไขศรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 3358   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0023.5 / 3357   17 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 3356   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 3355   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 3354   17 มีนาคม 2566   ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 3353   17 มีนาคม 2566   ขอให้ครวจสอบข้อเท็จจริง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 3352   17 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 3351   17 มีนาคม 2566   แจ้งเบาะแสการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3350   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3349   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายแพทย์สาธารณสุุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3348   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3347   17 มีนาคม 2566   จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ที่กรมราชทัณฑ์จัดสรรให้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 3346   17 มีนาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3345   17 มีนาคม 2566   บัญชีจำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.14) ครั้งที่ 3 รวมจังหวัด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3344   17 มีนาคม 2566   บัญชีจำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.14) ครั้งที่ 3 คณะที่ 2  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3343   17 มีนาคม 2566   บัญชีจำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.14) ครั้งที่ 3 คณะที่ 1  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3342   17 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามใบสั่งซื้อ  หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3341   17 มีนาคม 2566   ขอนำส่งดอกเบี้ยเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ว / 3340   17 มีนาคม 2566   คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 3339   17 มีนาคม 2566   ส่งแบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3338   17 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ ระหว่างการลาพักผ่อนหรือในระหว่างวันหยุดราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 3337   17 มีนาคม 2566   ขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.172  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 3336   17 มีนาคม 2566   ขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 3335   17 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0030 / 3334   17 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ปิดหนังสือคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0023.4 / 3333   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายวีรชัย รอดอ่วม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3332   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมศักดิ์ ทองบำรุง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3331   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสัมภาษณ์ แก้วพูลปกรณ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3330   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสันต์ชัย เอื้อมงคล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3329   17 มีนาคม 2566   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3328   17 มีนาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3327   17 มีนาคม 2566   แจ้งงผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 3326   17 มีนาคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3325   17 มีนาคม 2566   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0007 / 3324   17 มีนาคม 2566   การขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0033.306 / 3323   17 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0033.306 / 3322   17 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย  ผู้จัดการ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0025 / 3321   17 มีนาคม 2566   ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตหลักเขตเช่าที่ราชพัสดุ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  กค 0318.72/ / 3320   17 มีนาคม 2566   ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์  นางสาวธัญญารัตน์ จักรน้ำอ่าง  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3319   17 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญาญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 3318   17 มีนาคม 2566   ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตหลักเขตเช่าที่ราชพัสดุ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3317   17 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันฯและการปลดหนี้  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3316   17 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / 3315   16 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 3314   16 มีนาคม 2566   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 3313   16 มีนาคม 2566   การย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 3312   16 มีนาคม 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ชุด  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286