| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005 / 3311   16 มีนาคม 2566   ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3310   16 มีนาคม 2566   ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0017.5 / 3309   16 มีนาคม 2566   การขอเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพรและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0025 / 3308   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ประจำปี พ.ศ.2566 รายไตรมาสที่ 1  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 3307   16 มีนาคม 2566   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 3306   16 มีนาคม 2566   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.2 / 3305   16 มีนาคม 2566   การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3304   16 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์-ไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3303   16 มีนาคม 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 3302   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 3301   16 มีนาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดอุปกรณ์เปิด-ปิดประตูฯ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 3300   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรดระดับเขต ครั้งที่ 2/2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0028 / 3299   16 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการสำรวจข้อมูลฯ  กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0022 / 3298   16 มีนาคม 2566   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 3297   16 มีนาคม 2566   รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 3296   16 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานการประเมินผลตัวชชี้วัดสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน 5 ด้านสำหรับผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0004 / 3295   16 มีนาคม 2566   โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0018.1 / 3294   16 มีนาคม 2566   สารวัตรกำนันขอลาออกจากตำแหน่ง  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 3293   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0021(ศปถจ)/ / 3292   16 มีนาคม 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3291   16 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 3290   16 มีนาคม 2566   ิซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนานุบาลมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3289   16 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.1 / 3288   16 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3287   16 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3286   16 มีนาคม 2566   ส่งตัวอย่างลายมือชื่อและดวงตราประจำตำแหน่งานายทะเบียนท้องที่ และแบบลงทะเบียน ผู้ปฎิบัติงาน e-DOPA License  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3285   16 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (นางบำรุง คล้ายแก้วสกุล)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0010 / 3284   16 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2565 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.001 / 3283   16 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 3282   16 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัข  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.3 / 3281   16 มีนาคม 2566   การรายงานผลการปฏิบัติในการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 3280   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 3279   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3278   16 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3277   16 มีนาคม 2566   การชำระเงินสงเคราะหืศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3276   16 มีนาคม 2566   ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 3275   16 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0035 / 3274   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการวัดสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.1 / 3273   16 มีนาคม 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละออง  คุณมัสยา บุ๙คีลย์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3272   16 มีนาคม 2566   ร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบราคาสินค้าทางการเกษตรและมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3271   16 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3270   16 มีนาคม 2566   ร้องทุกข์ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3269   16 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือในการหาทางระบายน้ำ  ร้อยโท ทานิน วัชรพุทธ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 3268   16 มีนาคม 2566   ข้าราชการอรับบำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 3267   16 มีนาคม 2566   รายงานการแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 3266   16 มีนาคม 2566   การสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกรอบวงเงินของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0025 / 3265   16 มีนาคม 2566   รายงานจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.3/ / 3264   16 มีนาคม 2566   นางลาวัลย์ ภาคภูมิ ขออนุญาตเพิ่มวัตถุประสงค์  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 3263   16 มีนาคม 2566   หจก พีเจ กรีน พาวเวอร์ขอรับใบอนุยาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 3262   16 มีนาคม 2566   หจก พีเจ กรีน พาวเวอร์ขอรับใบอนุยาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286