| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0014.3/ / 3261   16 มีนาคม 2566   หจก พีเจ กรีน พาวเวอร์ขอรับใบอนุยาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0022 / 3260   16 มีนาคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 3259   16 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และกำหนดราคาขั้นต่ำ  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 3258   16 มีนาคม 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี เดือน กุมภาพันธ์ 2566  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3257   16 มีนาคม 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี เดือน กุมภาพันธ์ 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033.306 / 3256   16 มีนาคม 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0025 / 3255   16 มีนาคม 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033.306 / 3254   16 มีนาคม 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต 0005/ / 3253   16 มีนาคม 2566   ชี้แจงการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2566  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 3252   15 มีนาคม 2566   ข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0014.3 / 3251   15 มีนาคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นายไพรวัลย์ ทาสา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3250   15 มีนาคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นายปิยะโชติ ชัยวิชิต  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.4 / 3249   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3248   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  ผู้บริหารร้านเทียนหอม  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3247   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  ผู้จัดการบริษัทอุตรดตถ์ เอส ที เทรตดิ้ง จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3246   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีพงษ์ กรุ๊บ มาร์เกตติ้ง จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3245   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีพงษ์ กรุ๊บ มาร์เกตติ้ง จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3244   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  เจ้าอาวาสวัดท่าถนน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3243   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ทีที การ์เด้น  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3242   15 มีนาคม 2566   การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด้กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์  พระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 3241   15 มีนาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสนั่น เนียมหน่อ และนายมานพ เนียมหน่อ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 3240   15 มีนาคม 2566   การตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพายเพิ่มเติม  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3239   15 มีนาคม 2566   สำรวจรายชื่อข้าราชการที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3238   15 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (พรนภา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3237   15 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (สุพรรณี)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3236   15 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ยุทธศักดิ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 3235   15 มีนาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรสวัสดิการชุมชนในการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นฯ ประจำปี 2566  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0028 / 3234   15 มีนาคม 2566   ขอส่งสรุปผลการนำส่งแบบสำรวจการประเมินผล  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0035 / 3233   15 มีนาคม 2566   มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ มติที่ ๘๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.5 / 3232   15 มีนาคม 2566   การย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.1 / 3231   15 มีนาคม 2566   ขอรหัสครุภัณฑ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 3230   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3229   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.1 / 3228   15 มีนาคม 2566   การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 3227   15 มีนาคม 2566   ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.3 / 3226   15 มีนาคม 2566   การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.4 / 3225   15 มีนาคม 2566   รายงานสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3224   15 มีนาคม 2566   หารือรายงานสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / 3223   15 มีนาคม 2566   ขอเชิญเยาวชนสมาชิก ฯ สมัครเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONTO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 28E สู่ความเป็นหนึ่ง (  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 3222   15 มีนาคม 2566   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่่ 1  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3221   15 มีนาคม 2566   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่่ 1  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 3220   15 มีนาคม 2566   ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 150 เมตร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.1 / 3219   15 มีนาคม 2566   การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต  นายสุกิจ กันติเกตุ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3218   15 มีนาคม 2566   ขอส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล รอบเดือน ตุลาคม 2565  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3217   15 มีนาคม 2566   แจ้งผลผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณี เยียวยา รอบเดือน เมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3216   15 มีนาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3215   15 มีนาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3214   15 มีนาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) และไตรมาสที่ 3  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / 3213   15 มีนาคม 2566   การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0023.6 / 3212   15 มีนาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286