| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.3 / 3211   15 มีนาคม 2566   รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 3210   15 มีนาคม 2566   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 3209   15 มีนาคม 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3208   15 มีนาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 3207   15 มีนาคม 2566   สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่ ประจำปี 2566  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 3206   15 มีนาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 63  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0025 / 3205   15 มีนาคม 2566   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังป่วย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.2 / 3204   15 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง ผังเมืองรวมชุมชน เทศบาลตำบลวังกะพี้ และผังเมืองรวมชุมชนตำบลในเมือง ตำบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / 3203   15 มีนาคม 2566   การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4(อกส.จ)/ / 3202   15 มีนาคม 2566   การจัดทำประมาณการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 3201   15 มีนาคม 2566   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2566  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 3200   15 มีนาคม 2566   แผนปฏิบัติงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 3199   15 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2/ / 3198   15 มีนาคม 2566   การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 3197   15 มีนาคม 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3196   15 มีนาคม 2566   แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีปกครองของศาลปกครองพิษณุโลก หมายเลขดำ ที่ 103/2565  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 3195   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3194   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3193   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 3192   15 มีนาคม 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  คณะกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3191   15 มีนาคม 2566   รายงานผลการสำรวจและดำเนินการในกรณีที่ดินวึ่งถุกทอดทอ่งไม่ทำประโยชน์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 3190   14 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบฟอร์มขอแก้ไข Customer Sarvices การบริการลูกค้า  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 3189   14 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ZITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3188   14 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการประเมินมาตรฐานเรือนจำ ๑๐ ด้าน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3187   14 มีนาคม 2566   รายงานผลโครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3186   14 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3185   14 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 3184   14 มีนาคม 2566   การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 3183   14 มีนาคม 2566   ขอเชิญสมัครทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3182   14 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3181   14 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พศ.2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 3180   14 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดโปรแกรมผู้ค้ายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 3179   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวพิจิตรา กล่าวแล้ว  นางสาวพิจิตรา กล่าวแล้ว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 3178   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวภัชณีย์ วิรัตน์ชยางกรู  นางสาวภัชณีย์ วิรัตน์ชยางกรู  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 3177   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นายภัครวัฒน์ ชาน้อย   นายภัครวัฒน์ ชาน้อย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3176   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวสุพัตรา พลสวัสดิ์  นางสาวสุพัตรา พลสวัสดิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0007 / 3175   14 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล่้าเจ้าอยู่หัว  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0014.3 / 3174   14 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุสาหกรรมป่าไม้  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0032/ / 3173   14 มีนาคม 2566   การจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดคุณธรรม รอบ 6 เดือน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต. (ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าหน่ยวงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย หน่วยงานภาคประชาสังคม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 3172   14 มีนาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.001 / 3171   14 มีนาคม 2566   ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค บางกอกกรุ็ป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0002 / 3170   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3169   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3168   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3167   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นายประทวน คำเพ็ง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 3166   14 มีนาคม 2566   แจ้งคืนหนังสือคำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังวัดพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 500 เมตร  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการอุตรดิตถ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 3165   14 มีนาคม 2566   คืนหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังวัดพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 500 เมตร  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.2 / 3164   14 มีนาคม 2566   รายงานปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 3163   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3162   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286