| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 3161   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.001 / 3160   14 มีนาคม 2566   หนังสือรับรอง นายณัฐกร หงษ์ดำเนิน  นายณัฐกร หงษ์ดำเนิน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 3159   14 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้าน โอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3158   14 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน คลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3157   14 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.012 / 3156   14 มีนาคม 2566   ขอส่งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 3155   14 มีนาคม 2566   รายงานผลและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำด้านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง (ด้านที่4)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3154   14 มีนาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.012 / 3153   14 มีนาคม 2566   ขอส่งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 3152   14 มีนาคม 2566   การดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 3151   14 มีนาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวพรรณวิภา มาลา  นางสาวพรรณวิภา มาลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.2 / 3150   14 มีนาคม 2566   แนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บริหารวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการให้ข้าราชการได้รับเงินพิเศษต่าง ๆ สำหรับข้าราชการผู้ราชการผู้ได้รับการอนุมัติให้ไปช่วยราชการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนภารกิจตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3149   14 มีนาคม 2566   รายงานปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล  นายดำรงค์ ทองศรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3148   14 มีนาคม 2566   รายงานปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 3147   14 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3146   14 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3145   14 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0035 / 3144   14 มีนาคม 2566   การชำระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดม่อนจอมแจ้ง (ร้าง)  ผู้เช่าท่ีดินวัดม่อนจอมแจ้ง (ร้าง) จำนวน ๑๔ ราย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 3143   14 มีนาคม 2566   การชำระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าท่ีดินวัดป่าแดด (ร้าง) ประจำปี ๒๕๖๖  ผู่้เช่าท่ีดินวัดป่าแดด (ร้าง) จำนวน ๙๐ ราย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 3142   14 มีนาคม 2566   การชำระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าท่ีดินวัดป่าแดด (ร้าง) ประจำปี ๒๕๖๖  ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยั้งเหนือ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0028 / 3141   14 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมและรายงานผลการจ้างเหมาบริการคนพิการที่ปฎิบัติงานในสังกัดฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง(กลุ่มงานพัสดุ)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0035 / 3140   14 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุด่หนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0009 / 3139   14 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม   คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0010 / 3138   14 มีนาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 3137   14 มีนาคม 2566   ขอสำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0035 / 3136   14 มีนาคม 2566   การขออนุญาตสร้างวัด  นายวงษ์เพชร ทาต่อย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0022 / 3135   14 มีนาคม 2566   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0035 / 3134   14 มีนาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ(เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3133   14 มีนาคม 2566   ส่ง ก.พ. 7 และหลักฐานของพนักงานราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3132   14 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (ประสงค์ จตุรศรีวิไล)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0017.5 / 3131   14 มีนาคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.101.3 / 3130   14 มีนาคม 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  หทัยกาญจน์ เชียงบุญญะ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3129   14 มีนาคม 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  รสสุคนธ์ ดีจริง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3128   14 มีนาคม 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตั  ชลดา พูลสวัสดิ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.3 / 3127   14 มีนาคม 2566   การติดตั้งตัวกันถนน (ฺBarrier) เพื่อปิดกั้นเส้นทางลักลอบลำเลียงรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 3126   14 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3125   14 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นควันไฟ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3124   14 มีนาคม 2566   ร้องเรียนร้านซ่อมรถไม่ติดป้ายราคาค่าบริการ  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3123   14 มีนาคม 2566   การประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3122   14 มีนาคม 2566   ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ก่อนคืนหลักประกันสัญญา  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3121   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3120   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3119   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3118   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3117   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3116   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3115   14 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 3114   13 มีนาคม 2566   แจ้งเกลื่อนเวล่ใช้ห้องประชุม  แจ้งเลื่อนเวลาใช้ห้องประชุม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 3113   13 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ราชการจังหวัดเลย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 3112   13 มีนาคม 2566   รายงานการจัดอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบิหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 14261 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286