| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0017.2 / ว 2289   19 พฤษภาคม 2566   การขอรับทุนพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 2288   19 พฤษภาคม 2566   การขอรับทุนพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2287   19 พฤษภาคม 2566   แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2566 และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) "การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2286   19 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 2285   19 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2284   19 พฤษภาคม 2566   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 2283   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2282   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2281   19 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / ว 2280   19 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 2279   19 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 2278   19 พฤษภาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.2 / ว 2277   19 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2276   19 พฤษภาคม 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง "(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอน้ำปาด และอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2275   19 พฤษภาคม 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง "(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566  คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2274   19 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2273   19 พฤษภาคม 2566   สรุปประเด็นการประชุมฯ  เเจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2272   19 พฤษภาคม 2566   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำอุปโภค เดือนเมษายน2566  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2271   19 พฤษภาคม 2566   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำเดือนเมษายน2566  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / ว 2270   19 พฤษภาคม 2566   การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2269   19 พฤษภาคม 2566   การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  กก 5115 / ว 2268   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการใช้เงินดอกผลมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การให้รางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๖  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / ว 2267   19 พฤษภาคม 2566   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2266   19 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมเเซมถนน เเหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับเเล)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2265   19 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2264   19 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2263   19 พฤษภาคม 2566   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2262   19 พฤษภาคม 2566   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2566 (ฮ.ศ.1444)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2261   19 พฤษภาคม 2566   รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 2260   18 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตและให้ชำระค่าธรรมเนียม  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2259   18 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2258   18 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2257   18 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้ความร่มเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 2256   18 พฤษภาคม 2566   การจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2255   18 พฤษภาคม 2566   การจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  สื่อมวลชนทุกสื่อ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2254   18 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 3  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2253   18 พฤษภาคม 2566   กิจกรรม Live Your Idea Matter ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ปรับข้อมูล เปลี่ยน Insight เพื่อเข้าใจประชาชน”  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2252   18 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2  นายอำเภอ นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2251   18 พฤษภาคม 2566   แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  นายอำเภอเมือง ลับแล ท่าปลา นายก อบจ.นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 2250   18 พฤษภาคม 2566   แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮลน์ฯ  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 2249   18 พฤษภาคม 2566   แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮลน์ฯ  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2248   18 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1/ / ว 2247   18 พฤษภาคม 2566   การจัดทำแบบประเมินบริบทพื้นที่ตามกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / ว 2246   18 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / ว 2245   17 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2244   16 พฤษภาคม 2566   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤษภาคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2243   16 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 2242   16 พฤษภาคม 2566   การจัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  นายอำเภอพิชัย นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.5 / ว 2241   16 พฤษภาคม 2566   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / ว 2240   16 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84