| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0021 / ว 851   21 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 850   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2567)  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 849   21 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ และศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 848   21 กุมภาพันธ์ 2567   การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนพรรษา 69 พรรษา 2 เมษายน 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 847   21 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 846   21 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 845   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 844   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 843   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 842   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0017.5 / ว 841   21 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0018.1/ว / ว 840   21 กุมภาพันธ์ 2567   ติดตามตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 839   21 กุมภาพันธ์ 2567   การเร่งรัดและติดตามการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการประชาชนของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 838   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 837   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับพรมแดนในภาพรวมของประเทศไทย  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / ว 836   20 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งสำเนาคำสั่งการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0007 / ว 835   20 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างถิ่นและปลาหมอสีคางดำ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสถานีวัิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดติถ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0035 / ว 834   20 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามมติมหาเถรสมาคมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา และกิจกรรมผู้ว่าพาเข้าวัด จ.อต  รองผู้ว่า หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.4 / ว 833   20 กุมภาพันธ์ 2567   ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 832   20 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางในการดำเนินการแก่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกียวกับวินัยตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 831   20 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 830   20 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 829   20 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะในองค์กร  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 828   20 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 827   20 กุมภาพันธ์ 2567   ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.306 / ว 826   20 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญชวนให้ยื่นเสนอราคางานจ้างเหมาทำฟันเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีคัดเลือก  ประธานกรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็กซา ซีแลม, พี ซี เด็นตัล แลป และ ไชยา-อารี เด็นตัล แลป  โรงพยาบาลพิชัย
  อต 0033.306 / ว 825   20 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญชวนให้ยื่นเสนอราคางานจ้างเหมาทำฟันเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีคัดเลือก  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต 0017.2 / ว 824   20 กุมภาพันธ์ 2567   ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 823   20 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรายงานการจัดกิจกรรมของพสกนิกรชาวอุตรดิตถ์ในการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด้จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 822   20 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีในการตอบกระทู้ถาม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานทุกเเห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.012 / ว 821   20 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยสุขภาพจิด ระดับจัวหวัด ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 820   19 กุมภาพันธ์ 2567   การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเ็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 819   19 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / ว 818   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเป้าหมายการจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 817   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบระดับเขต ปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 816   19 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งผลการคัดเลือกสถาบันเกษตกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 และกำหนดการตรวจผลงานในพื้นที่  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.1 / ว 815   19 กุมภาพันธ์ 2567   ร้องเรียนร้าน T NINE CAFE  บัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / ว 814   19 กุมภาพันธ์ 2567   มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ครั้งที่ 5/2566 5/2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอบลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 813   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ุ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 5)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 812   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำน่าน (เพิ่มเติม)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 811   19 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0007 / ว 810   19 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญประชุมประจำเดือน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอตรอน และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 809   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกผู้แทนของนายกเทศมนตรี เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แทนตำแหน่งที่ว่าง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 808   19 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดอุตรดิตถ์  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 807   19 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 806   19 กุมภาพันธ์ 2567   สำนักงานสถิติแห่งชาติย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน  ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / ว 805   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 804   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 803   19 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0014.3 / ว 802   19 กุมภาพันธ์ 2567   การเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (คทช. จังหวัด)  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2751 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56